ឃុំកិះចុង (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបរកែវ ខេត្តរតនគិរី មាន ៩ភូមិ÷

ឃុំកិះចុង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៦០៣០២០១ ភូមិលើហន់ ប្ដូរពីរើហន់ ទៅជាលើហន់ Leu Han Village
១៦០៣០២០២ ភូមិលើឃួន ប្ដូរពីលើយួន ទៅជាលើឃួន Leu Kuon Village
១៦០៣០២០៣ ភូមិគ្រៀង ប្ដូរពីក្រៀង ទៅជាគ្រៀង Krieng Village
១៦០៣០២០៤ ភូមិទៀន Tien Village
១៦០៣០២០៥ ភូមិប៉ាអរ Pa Ar Village
១៦០៣០២០៦ ភូមិប៉ាឡែ Pa Lae Village
១៦០៣០២០៧ ភូមិរ៉យ Ray Village
១៦០៣០២០៨ ភូមិជ្រុង Chrung Village
១៦០៣០២០៩ ភូមិសាលាវ Sa Leav Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំកិះចុង

ឃុំកិះចុង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំសោមធំ​ស្រុកអូរយ៉ាដាវ
 West	ឃុំសាមគ្កី​ស្រុកអូរជុំ
 South	ឃុំកក់​ស្រុកបរកែវ
 North	ឃុំម៉ាលិក​ស្រុកអណ្ដូងមាស

រដ្ឋបាលកែប្រែ

ឃុំកិះចុង មាន ៨ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់កែប្រែ

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុ

អប់រំកែប្រែ

បឋមសិក្សាកែប្រែ

អនុវិទ្យាល័យកែប្រែ

សាសនាកែប្រែ

ព្រះពុទ្ធសាសនាកែប្រែ

វត្តកែប្រែ

ផ្សារកែប្រែ

រមណីដ្ឋានកែប្រែ

ឯកសារពិគ្រោះកែប្រែ