ឃុំញ៉ែងញ៉ងមួយនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ មាន១១ភូមិ [១]

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

ប្រភពកែប្រែ