ស្រុកត្រាំកក់

ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ

ស្រុកត្រាំកក់ កែប្រែ

ស្រុកត្រាំកក់ គឺជាស្រុកមួយស្ថិតនៅខេត្តតាកែវភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជា។ យោងតាមការធ្វើជំរឿនឆ្នាំ 1998 នៃប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាជន 144.032 នាក់។ ស្រុកត្រាំកក់រួមមាន១៥ ឃុំ៖

ទូកង កែប្រែ

សូមមើលផងដែរ កែប្រែ