ឃុំតាភេមមួយនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ មាន២៣ភូមិ [១]

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

ប្រភពកែប្រែ