ឃុំត្រពាំងធំខាងជើង

ឃុំត្រពាំងធំខាងជើងមួយនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ មាន១១ភូមិ [១]

សូមមើលផងដែរ កែប្រែ

ប្រភព កែប្រែ