ឃុំត្រាំកក់

ឃុំត្រាំកក់មួយនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ មាន១៣ភូមិ [១]

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

ប្រភពកែប្រែ