ឃុំរាមអណ្តើកជាឃុំមួយនៅក្នុងស្រុកគីរីវង់ ខេត្តតាកែវ មាន៨ភូមិ [១]÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ

សូមមើលផងដែរ

កែប្រែ

ប្រភព

កែប្រែ