ឃុំរាមអណ្តើក

ឃុំរាមអណ្តើកជាឃុំមួយនៅក្នុងស្រុកគីរីវង់ ខេត្តតាកែវ មាន៨ភូមិ [១]÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

ប្រភពកែប្រែ