ឃុំវត្ដអង្គខាងជើង

ឃុំវត្ដអង្គខាងជើង (អង់គ្លេសVoat Angk Khang Tboung Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត មាន ៥ភូមិ÷

ឃុំវត្ដអង្គខាងជើង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៧០២១៤០១ ភូមិស្រែត្រែង Srae Traeng Village
០៧០២១៤០២ ភូមិត្នោតរលើង Tnaot Roleung Village
០៧០២១៤០៣ ភូមិពញាអង្គរ Ponhea Angkor Village
០៧០២១៤០៤ ភូមិស្វាយផ្អែម Svay Ph'aem Village
០៧០២១៤០៥ ភូមិសូប៉េង Sou Peng Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ


ព្រំប្រទល់នៃឃុំវត្ដអង្គខាងជើង

ឃុំវត្ដអង្គខាងជើង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
ឃុំសំរោងក្រោម ស្រុកបន្ទាយមាស ស្រុកដងទង់ ឃុំវត្តអង្គខាងត្បូង ស្រុកបន្ទាយមាស ស្រុកឈូក​ និងស្រុកអង្គរជ័យ