ឃុំស៊ើង (អង់គ្លេស: Saeung Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបរកែវ ខេត្តរតនគិរី មាន ៦ភូមិ÷

ឃុំស៊ើង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៦០៣០៥០១ ភូមិយ៉ាសោម ប្ដូរពីយ៉ាសម ទៅជាយ៉ាសោម Ya Som Village
១៦០៣០៥០២ ភូមិស៊ើង Saeung Village
១៦០៣០៥០៣ ភូមិចែត Chaet Village
១៦០៣០៥០៤ ភូមិគ្លិ Kli Village
១៦០៣០៥០៥ ភូមិយ៉ែម Yaem Village
១៦០៣០៥០៦ ភូមិស្មាច់ Smach Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំស៊ើង

ឃុំស៊ើង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំបរខាំ​ស្រុកអូរយ៉ាដាវ
 West	ឃុំឡាមិញ​ស្រុកបរកែវ
 South	ឃុំស៊ីដា​ស្រុកលំផាត់
 North	ឃុំកក់​ស្រុកបរកែវ

រដ្ឋបាលកែប្រែ

ឃុំស៊ើង មាន ៦ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់កែប្រែ

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុ

អប់រំកែប្រែ

បឋមសិក្សាកែប្រែ

អនុវិទ្យាល័យកែប្រែ

សាសនាកែប្រែ

ព្រះពុទ្ធសាសនាកែប្រែ

វត្តកែប្រែ

ផ្សារកែប្រែ

រមណីដ្ឋានកែប្រែ

ឯកសារពិគ្រោះកែប្រែ