ឃុំស្រែរនោង

ឃុំស្រែរនោងមួយនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ មាន១៧ភូមិ [១]

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

ប្រភពកែប្រែ