ឃុំអូរសារាយ

ឃុំអូរសារាយមួយនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ មាន១៥ភូមិ [១]

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

ប្រភពកែប្រែ