បើកបញ្ជីមេ

និយមន័យកែប្រែ

ចតុកោណស្មើ ជាប្រលេឡូក្រាមដែលមានជ្រុងជាប់គ្នាមានប្រវែងស្មើគ្នា។

លក្ខណៈកែប្រែ

លក្ខណៈដែលមានបន្ថែមពីប្រលេឡួក្រាម

រូបមន្តកែប្រែ

  • ក្រលាផ្ទៃ  
  • បរិមាត្រ  
  • ជ្រុង  

សំរាយបញ្ជាក់ថាអង្កត់ទ្រូងទាំងពីរនៃចតុកោណស្មើកែងគ្នាកែប្រែ

ប្រសិនបើ A, B, C និង D គឺជាកំពូលនៃចតុកោណស្មើ។ គេបាន AC និង BD ជាអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណស្មើ។ ដោយប្រើ   តំណាងអោយវ៉ិចទ័រពី A ទៅ B ដែល

 
     (ពីព្រោះ   ស្របនឹង​  )

ដោយធ្វើផលគុណស្កាលែររវាងវ៉ិចទ័រ   និង វ៉ិចទ័រ   គេបាន

 
 

ដូចនេះអង្កត់ទ្រូងទាំងពីរនៃចតុកោណស្មើគឺកែងគ្នា។