និយមន័យ កែប្រែ

ប្រលេឡូក្រាមជាបន្ទាត់ដែលមានជ្រុងស្របគ្នា ហើយកាត់ដោយខ្នាត់មួយ។ ប្រលេឡូក្រាមជាចតុកោណព្នាយពិសេស។ប្រលេឡូ

លក្ខណៈ កែប្រែ


លក្ខណៈសំគាល់ កែប្រែ

លក្ខណៈដូចរៀបរាប់តទៅនេះ មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ស្មើគ្នា ក្នុងការបង្ហាញថាចតុកោណ ១ជាប្រលេឡួក្រាម។

 • ចតុកោណដែលមានជ្រុងឈមស្របគ្នា២ៗ។
 • ចតុកោណប៉ោងដែលមានជ្រុងឈមគ្នាមានប្រវែងស្មើគ្នា២ៗ។
 • ចតុកោណដែលមានអង្កត់ទ្រូងកាត់គ្នាត្រង់ចំនុចកណ្តាល។
 • ចតុកោណប៉ោងដែលមានមុំឈមគ្នាស្មើគ្នា២ៗ។
 • ចតុកោណប៉ោងដែលមានជ្រុងជាប់គ្នាជាមុំបន្ថែមគ្នា។
 • ABCD ជាប្រលេឡួក្រាមកាលណា  


ចំនាំ កែប្រែ

ចតុកោណស្មើ ចតុកោណកែង ការ៉េ ជាប្រលេឡូក្រាមពិសេស។


រូបមន្ត កែប្រែ

 

ក្រលាផ្ទៃ កែប្រែ

 •  
 •  
 •  

បរិមាត្រ កែប្រែ

 •  

ផ្សេងទៀត កែប្រែ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •