ទស្សនវិជ្ជា​ជាកាសិក្សាពីបញ្ហាគ្រឹះទូទៅ ដូចជាបញ្ហាទាំងនោះបានភ្ជាប់ជាមួយនិងជីវភាពរស់នៅ​ ចំណេះដឹង រង្វាយតម្លៃ ហេតុផល ចិត្ត ហើយនិងភាសា ។ [១][២] វាត្រូវបានគេកត់សំគាល់ចាប់ពីមធ្យោបាយផ្សេងៗនៃការថ្លាថ្លែងដូចជាបញ្ហាតាមការចូលទៅដល់ប្រព័ន្ធទូទៅម៉ត់ចត់របស់វា និង ការពឹងផ្អែករបស់វាលើទឡ្ហីករណ៍សនិទាន[៣] The word "philosophy" comes from the Greek φιλοσοφία (philosophia), which literally means "love of wisdom".[៤][៥][៦]

មរណភាពនៃសូក្រាត ដោយលោក ចាឃ្វិស-លូអ៊ិស ដាវីដ (១៧៨៧)។ គំនូរនេះពិពណ៌នាអំពីទស្សនវិទូ គឺ​លោកសូក្រាត ហៀប​នឹង​ផឹក​ថ្នាំ​ពុល​ ខូនៀម (Conium) ចម្រាញ់​ពី​ដើម ហែមឡុក (Hemlock)
ប្លាតុង (ឆ្វេង) និងand អារីស្តូត (ស្ដាំ): លំអិតអំពីdetail from សាលានៃអាតែន ដោយby លោករ៉ាផ្វេលឡូ សាន់ហ៊្សីអូ, ១៥០៩

សាខានៃទស្សនវិជ្ជា

កែប្រែ

The following branches are the main areas of study:

 • បរមត្ថវិជ្ជាMetaphysics is the study of the nature of reality, including the relationship between mind and body, substance and accident, events and causation. Traditional branches are cosmology and ontology.
 • Epistemology is concerned with the nature and scope of knowledge, and whether knowledge is possible. Among its central concerns has been the challenge posed by skepticism and the relationships between truth, belief, and justification.
 • Ethics, or "moral philosophy", is concerned primarily with the question of the best way to live, and secondarily, concerning the question of whether this question can be answered. The main branches of ethics are meta-ethics, normative ethics, and applied ethics. Meta-ethics concerns the nature of ethical thought, such as the origins of the words good and bad, and origins of other comparative words of various ethical systems, whether there are absolute ethical truths, and how such truths could be known. Normative ethics are more concerned with the questions of how one ought to act, and what the right course of action is. This is where most ethical theories are generated.[៧] Lastly, applied ethics go beyond theory and step into real world ethical practice, such as questions of whether or not abortion is correct.[៨] Ethics is also associated with the idea of morality, and the two are often interchangeable.
 • ទស្សនវិជ្ជានយោបាយPolitical philosophy is the study of government and the relationship of individuals (or families and clans) to communities including the state. It includes questions about justice, law, property, and the rights and obligations of the citizen. Politics and ethics are traditionally inter-linked subjects, as both discuss the question of what is good and how people should live.
 • សោភណវិទ្យាAesthetics deals with beauty, art, enjoyment, sensory-emotional values, perception, and matters of taste and sentiment.
 • តក្កវិជ្ជាLogic is the study of valid argument forms. Beginning in the late 19th century, mathematicians such as Gottlob Frege focused on a mathematical treatment of logic, and today the subject of logic has two broad divisions: mathematical logic (formal symbolic logic) and what is now called philosophical logic.

Philosophy has expanded to include specialized branches of thought:

Many academic disciplines also have philosophical foundations. These include history, logic, law, and mathematics. In addition, a range of disciplines have emerged to address areas that historically were the subjects of philosophy. These include anthropology,psychology, and physics.

ប្រវត្តិ

កែប្រែ

សង្គមមួយចំនួន បានចាត់ទុកថាសំនួរតាមបែបទស្សនវិជ្ជា និងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខាងទស្សនវិជ្ជា ដែលបានសាងឡើងបានពឹកផ្អែកលើការងាររបស់គ្នាទៅវិញទៅមក ។

ទស្សនវិជ្ជាលោកខាងកើតត្រូវបានរៀបចំដោយសម័យកាលវិទ្យានៃតំបន់នីមួយៗ ។ ពួកប្រវត្តិវិទូនៃទស្សនវិជ្ជាលោកខាងលិចជាធម្មតាចែកមុខវិជ្ជានេះ​ទៅជាបីសម័យរឺក៏លើសពីនេះ ជាការសំខាន់បំផុតគឺទស្សនវិជ្ជាបុរាណ ទស្សនវិជ្ជាមជ្ឈិមសម័យ និងទស្សនវិជ្ជាទំនើប[៩]

ទស្សនវិជ្ជាបុរាណ

កែប្រែ

បាប៊ីឡូននៀន

កែប្រែ

The origins of Babylonian philosophy can be traced back to the wisdom of early Mesopotamia, which embodied certain philosophies of life, particularly ethics, in the forms of dialectic, dialogues, epic poetry, folklore, hymns, lyrics, prose, and proverbs. The reasoning and rationality of the Babylonians developed beyond empirical observation.[១០] The Babylonian text Dialog of Pessimism contains similarities to the agnostic thought of the sophists, the Heraclitean doctrine of contrasts, and the dialogues of Plato, as well as a precursor to the maieutic Socratic method of Socrates and Plato.[១១] The Milesian philosopher Thales is also traditionally said to have studied philosophy in Mesopotamia.

ចិនបុរាណ

កែប្រែ
 
Confucius, illustrated in Myths & Legends of China, 1922, by E.T.C. Werner.

Philosophy has had a tremendous effect on Chinese civilization, and East Asia as a whole. Many of the great philosophical schools were formulated during the Spring and Autumn Period and Warring States Period, and came to be known as the Hundred Schools of Thought, which consisted of Confucianism, Taoism, Mohism, Legalism, Agrarianism, School of Naturalists, and the Logicians. Similarly to Western philosophy, Chinese philosophy also covers a broad and complex range of thought, possessing a multitude of schools that address every branch and subject area of philosophy.

រ៉ូម-ក្រិកបុរាណ

កែប្រែ
 
Aristotle

Ancient Graeco-Roman philosophy is a period of Western philosophy, starting in the 6th century [c. 585] BC to the 6th century AD. It is usually divided into three periods: the pre-Socratic period, the period of Plato and Aristotle, and the post-Aristotelian (or Hellenistic) period. A fourth period that is sometimes added includes the Neoplatonic and Christian philosophers of Late Antiquity. The most important of the ancient philosophers (in terms of subsequent influence) are Plato and Aristotle.[១២]

The main subjects of ancient philosophy are: understanding the fundamental causes and principles of the universe; explaining it in an economical way; the epistemological problem of reconciling the diversity and change of the natural universe, with the possibility of obtaining fixed and certain knowledge about it; questions about things that cannot be perceived by the senses, such as numbers, elements, universals, and gods. Socrates is said to have been the initiator of more focused study upon the human things including the analysis of patterns of reasoning and argument and the nature of the good life and the importance of understanding and knowledge in order to pursue it; the explication of the concept of justice, and its relation to various political systems.[១២]

In this period the crucial features of the philosophical method were established: a critical approach to received or established views, and the appeal to reason and argumentation.

ឥណ្ឌាបុរាណ

កែប្រែ

The term Indian philosophy (Sanskrit: Darshanas), may refer to any of several traditions of philosophical thought that originated in the Indian subcontinent, including Hindu philosophy, Buddhist philosophy, and Jain philosophy. Having the same or rather intertwined origins, all of these philosophies have a common underlying theme of Dharma, and similarly attempt to explain the attainment of emancipation. They have been formalized and promulgated chiefly between 1000 BC to a few centuries AD, with residual commentaries and reformations continuing up to as late as the 20th century by Aurobindo and ISKCON among others, who provided stylized interpretations.

In the history of the Indian subcontinent, following the establishment of a Vedic culture, the development of philosophical and religious thought over a period of two millennia gave rise to what came to be called the six schools of astika, or orthodox, Indian or Hindu philosophy. These schools have come to be synonymous with the greater religion of Hinduism, which was a development of the early Vedic religion.

Hindu philosophy constitutes an integral part of the culture of South Asia, and is the first of the Dharmic philosophies that were influential throughout the Far East. The great diversity in thought and practice of Hinduism is nurtured by its liberal universalism

ពែរ្សបុរាណ (ផឺសៀរ)

កែប្រែ

Persian philosophy can be traced back as far as Old Iranian philosophical traditions and thoughts, with their ancient Indo-Iranian roots. These were considerably influenced by Zarathustra's teachings. Throughout Iranian history and due to remarkable political and social influences such as the Macedonian, the Arab, and the Mongol invasions of Persia, a wide spectrum of schools of thought arose. These espoused a variety of views on philosophical questions, extending from Old Iranian and mainly Zoroastrianism-influenced traditions to schools appearing in the late pre-Islamic era, such as Manicheism and Mazdakism, as well as various post-Islamic schools. Iranian philosophy after Arab invasion of Persia is characterized by different interactions with the Old Iranian philosophy, the Greek philosophy and with the development of Islamic philosophy. The Illumination school and the Transcendent theosophy are regarded as two of the main philosophical traditions of that era in Persia. Zoroastrianism has been identified as one of the key early events in the development of philosophy.[១៣]

សតវត្សទី៥-ទី១៦

កែប្រែ

អឺរ៉ុប

កែប្រែ
មជ្ឈិម
កែប្រែ
 
St. Thomas Aquinas

Medieval philosophy is the philosophy of Western Europe and the Middle East during the Middle Ages, roughly extending from the Christianization of the Roman Empire until the Renaissance.[១៤] Medieval philosophy is defined partly by the rediscovery and further development of classical Greek and Hellenistic philosophy, and partly by the need to address theological problems and to integrate the then widespread sacred doctrines of Abrahamic religion (Islam, Judaism, and Christianity) with secular learning.

The history of western European medieval philosophy is traditionally divided into two main periods: the period in the Latin West following the Early Middle Ages until the 12th century, when the works of Aristotle and Plato were preserved and cultivated; and the "golden age"[ត្រូវការអំណះអំណាង] of the 12th, 13th and 14th centuries in the Latin West, which witnessed the culmination of the recovery of ancient philosophy, and significant developments in the field of philosophy of religion, logic and metaphysics.

The medieval era was disparagingly treated by the Renaissance humanists, who saw it as a barbaric "middle" period between the classical age of Greek and Roman culture, and the "rebirth" or renaissance of classical culture. Yet this period of nearly a thousand years was the longest period of philosophical development in Europe, and possibly the richest. Jorge Gracia has argued that "in intensity, sophistication, and achievement, the philosophical flowering in the thirteenth century could be rightly said to rival the golden age of Greek philosophy in the fourth century B.C."[១៥]

Some problems discussed throughout this period are the relation of faith to reason, the existence and unity of God, the object of theology and metaphysics, the problems of knowledge, of universals, and of individuation.

Philosophers from the Middle Ages include the Christian philosophers Augustine of Hippo, Boethius, Anselm, Gilbert of Poitiers, Peter Abelard, Roger Bacon, Bonaventure, Thomas Aquinas, Duns Scotus, William of Ockham and Jean Buridan; the Jewish philosophers Maimonides and Gersonides; and the Muslim philosophers Alkindus, Alfarabi, Alhazen, Avicenna, Algazel, Avempace, Abubacer and Averroes. The medieval tradition of Scholasticism continued to flourish as late as the 17th century, in figures such as Francisco Suarez and John of St. Thomas.

Aquinas, father of Thomism, was immensely influential in Catholic Europe, placed a great emphasis on reason and argumentation, and was one of the first to use the new translation of Aristotle's metaphysical and epistemological writing. His work was a significant departure from the Neoplatonic and Augustinian thinking that had dominated much of early Scholasticism.

សម័យបុនភព
កែប្រែ
 
Giordano Bruno

The Renaissance ("rebirth") was a period of transition between the Middle Ages and modern thought,[១៦] in which the recovery of classical texts helped shift philosophical interests away from technical studies in logic, metaphysics, and theology towards eclectic inquiries into morality, philology, and mysticism.[១៧][១៨] The study of the classics and the humane arts generally, such as history and literature, enjoyed a scholarly interest hitherto unknown in Christendom, a tendency referred to as humanism.[១៩][២០] Displacing the medieval interest in metaphysics and logic, the humanists followed Petrarch in making man and his virtues the focus of philosophy.[២១][២២]

The study of classical philosophy also developed in two new ways. On the one hand, the study of Aristotle was changed through the influence of Averroism. The disagreements between these Averroist Aristotelians, and more orthodox catholic Aristotelians such as Albertus Magnus and Thomas Aquinas eventually contributed to the development of a "humanist Aristotelianism" developed in the Renaissance, as exemplified in the thought of Pietro Pomponazzi and Giacomo Zabarella. Secondly, as an alternative to Aristotle, the study of Plato and the Neoplatonists became common. This was assisted by the rediscovery of works which had not been well known previously in Western Europe. Notable Renaissance Platonists include Nicholas of Cusa, and later Marsilio Ficino and Giovanni Pico della Mirandola.[២២]

The Renaissance also renewed interest in anti-Aristotelian theories of nature considered as an organic, living whole comprehensible independently of theology, as in the work of Nicholas of Cusa, Nicholas Copernicus, Giordano Bruno, Telesius, and Tommaso Campanella.[២៣] Such movements in natural philosophy dovetailed with a revival of interest in occultism, magic, hermeticism, and astrology, which were thought to yield hidden ways of knowing and mastering nature (e.g., in Marsilio Ficino and Giovanni Pico della Mirandola).[២៤]

These new movements in philosophy developed contemporaneously with larger religious and political transformations in Europe: the Reformation and the decline of feudalism. Though the theologians of the Protestant Reformation showed little direct interest in philosophy, their destruction of the traditional foundations of theological and intellectual authority harmonized with a revival of fideism and skepticism in thinkers such as Erasmus, Montaigne, and Francisco Sanches.[២៥][២៦][២៧] Meanwhile, the gradual centralization of political power in nation-states was echoed by the emergence of secular political philosophies, as in the works of Niccolò Machiavelli (often described as the first modern political thinker, or a key turning point towards modern political thinking[២៨]), Thomas More, Erasmus, Justus Lipsius, Jean Bodin, and Hugo Grotius.[២៩][៣០]

អាស៊ីខាងកើត

កែប្រែ
ចិនមជ្ឈិមាធិរាជ
កែប្រែ

Mid-Imperial Chinese philosophy is primarily defined by the development of Neo-confucianism. During the Tang Dynasty, Buddhism from Nepal also became a prominent philosophical and religious discipline. (It should be noted that philosophy and religion were clearly distinguished in the West, whilst these concepts were more continuous in the East due to, for example, the philosophical concepts of Buddhism.)

ជប៉ុន
កែប្រែ
កូរ៉េ
កែប្រែ

ដើមបូព៌ា

កែប្រែ
ឥស្លាម
កែប្រែ

សតវត្សទី១៧-ទី២១

កែប្រែ

អឺរ៉ុប

កែប្រែ
ទស្សនវិជ្ជាដើមសម័យទំនើប
កែប្រែ
 
John Locke
ទស្សនវិជ្ជាសតវត្សទី១៩
កែប្រែ

Later modern philosophy is usually considered to begin after the philosophy of Immanuel Kant at the beginning of the 19th century.[៣១] German philosophy exercised broad influence in this century, owing in part to the dominance of the German university system.[៣២] German idealists, such as Johann Gottlieb Fichte, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, and Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, transformed the work of Kant by maintaining that the world is constituted by a rational or mind-like process, and as such is entirely knowable.[៣៣] Arthur Schopenhauer's identification of this world-constituting process as an irrational will to live influenced later 19th- and early 20th-century thinking, such as the work of Friedrich Nietzscipline, as increasing mathematical precision opened entire fields of inference to formalization in the work of George Boole and Gottlob Frege.[៣៤] Other philosophers who initiated lines of thought that would continue to shape philosophy into the 20th century include

che and Sigmund Freud.

After Hegel's death in 1831, 19th-century philosophy largely turned against idealism in favor of varieties of philosophical naturalism, such as the positivism of Auguste Comte, the empiricism of John Stuart Mill, and the materialism of Karl Marx. Logic began a period of its most significant advances since the inception of the dis

 • .
ទស្សនវិជ្ជាសតវត្សទី២០
កែប្រែ

Within the last century, philosophy has increasingly become a professional discipline practiced within universities, like other academic disciplines. Accordingly, it has become less general and more specialized. In the view of one prominent recent historian: "Philosophy has become a highly organized discipline, done by specialists primarily for other specialists. The number of philosophers has exploded, the volume of publication has swelled, and the subfields of serious philosophical investigation have multiplied. Not only is the broad field of philosophy today far too vast to be embraced by one mind, something similar is true even of many highly specialized subfields."[៣៥]

In the English-speaking world, analytic philosophy became the dominant school for much of the 20th century. In the first half of the century, it was a cohesive school, shaped strongly by logical positivism, united by the notion that philosophical problems could and should be solved by attention to logic and language. The pioneering work of Bertrand Russell was a model for the early development of analytic philosophy, moving from a rejection of the idealism dominant in late 19th century British philosophy to an neo-Humean empiricism, strengthened by the conceptual resources of modern mathematical logic.[៣៦][៣៧][៣៨] In the latter half of the 20th century, analytic philosophy diffused into a wide variety of disparate philosophical views, only loosely united by historical lines of influence and a self-identified commitment to clarity and rigor. The post-war transformation of the analytic program led in two broad directions: on one hand, an interest in ordinary language as a way of avoiding or redescribing traditional philosophical problems, and on the other, a more thoroughgoing naturalism that sought to dissolve the puzzles of modern philosophy via the results of the natural sciences (such as cognitive psychology and evolutionary biology). The shift in the work of Ludwig Wittgenstein, from a view congruent with logical positivism to a therapeutic dissolution of traditional philosophy as a linguistic misunderstanding of normal forms of life, was the most influential version of the first direction in analytic philosophy.[៣៩][៤០] The later work of Russell and the philosophy of W.V.O. Quine are influential exemplars of the naturalist approach dominant in the second half of the 20th century.[៤១][៤២][៤៣][៤៤] But the diversity of analytic philosophy from the 1970s onward defies easy generalization: the naturalism of Quine and his epigoni was in some precincts superseded by a "new metaphysics" of possible worlds, as in the influential work of David Lewis.[៤៥][៤៦] Recently, the experimental philosophy movement has sought to reappraise philosophical problems through social science research techniques.

On continental Europe, no single school or temperament enjoyed dominance. The flight of the logical positivists from central Europe during the 1930s and 1940s, however, diminished philosophical interest in natural science, and an emphasis on the humanities, broadly construed, figures prominently in what is usually called "continental philosophy". 20th century movements such as phenomenology, existentialism, modern hermeneutics, critical theory, structuralism, and poststructuralism are included within this loose category. The founder of phenomenology, Edmund Husserl, sought to study consciousness as experienced from a first-person perspective,[៤៧][៤៨] while Martin Heidegger drew on the ideas of Kierkegaard, Nietzsche, and Husserl to propose an unconventional existential approach to ontology.[៤៩][៥០]

និរុត្តិវិទ្យា

កែប្រែ

The introduction of the terms "philosopher" and "philosophy" has been ascribed to the Greek thinker Pythagoras.[៥១] The ascription is said to be based on a passage in a lost work of Herakleides Pontikos, a disciple of Aristotle. It is considered to be part of the widespread body of legends of Pythagoras of this time. "Philosopher" was understood as a word which contrasted with "sophist" (from sophoi). Traveling sophists or "wise men" were important in Classical Greece, often earning money as teachers, whereas philosophers are "lovers of wisdom" and not professionals.

ទ្រឹស្ដីសំខាន់ៗ

កែប្រែ

Realism and nominalism

កែប្រែ

Realism sometimes means the position opposed to the 18th-century idealism, namely that some things have real existence outside the mind. Its standard meaning is the doctrine that abstract entities corresponding to universal terms like "man" or "table" or "red" actually exist (e.g. for Plato in a separate realm of ideas). It is opposed to nominalism, the view that abstract or universal terms are words only, or denote mental states such as ideas, beliefs, or intentions. The latter position, developed by Peter Abelard and famously held by William of Ockham, is called conceptualism.

សនិទាននិយម និង ពិសោធន៍និយ

កែប្រែ
 
René Descartes

Rationalism is any view emphasizing the role or importance of human reason. Extreme rationalism tries to base all knowledge on reason alone. Rationalism typically starts from premises that cannot coherently be denied, then attempts by logical steps to deduce every possible object of knowledge.

The first rationalist, in this broad sense, is often held to be Parmenides (fl. 500 BC), who argued that it is impossible to doubt that thinking actually occurs. But thinking must have an object, therefore something beyond thinking really exists. Parmenides deduced that what really exists must have certain properties—for example, that it cannot come into existence or cease to exist, that it is a coherent whole, that it remains the same eternally (in fact, exists altogether outside time). This is known as the third man argument. Zeno of Elea (born c. 495 BC) was a disciple of Parmenides, and argued that motion is impossible, since the assertion that it exists implies a contradiction (see Zeno's arrow).

Plato (427–347 BC) was also influenced by Parmenides, but combined rationalism with a form of realism. The philosopher's work is to consider being, and the essence (ousia) of things. But the characteristic of essences is that they are universal. The nature of a man, a triangle, a tree, applies to all men, all triangles, all trees. Plato argued that these essences are mind-independent "forms", that humans (but particularly philosophers) can come to know by reason, and by ignoring the distractions of sense-perception.

Modern rationalism begins with Descartes. Reflection on the nature of perceptual experience, as well as scientific discoveries in physiology and optics, led Descartes (and also Locke) to the view that we are directly aware of ideas, rather than objects. This view gave rise to three questions:

 1. Is an idea a true copy of the real thing that it represents? Sensation is not a direct interaction between bodily objects and our sense, but is a physiological process involving representation (for example, an image on the retina). Locke thought that a "secondary quality" such as a sensation of green could in no way resemble the arrangement of particles in matter that go to produce this sensation, although he thought that "primary qualities" such as shape, size, number, were really in objects.
 2. How can physical objects such as chairs and tables, or even physiological processes in the brain, give rise to mental items such as ideas? This is part of what became known as the mind-body problem.
 3. If all the contents of awareness are ideas, how can we know that anything exists apart from ideas?

Descartes tried to address the last problem by reason. He began, echoing Parmenides, with a principle that he thought could not coherently be denied: I think, therefore I am (often given in his original Latin: Cogito ergo sum). From this principle, Descartes went on to construct a complete system of knowledge (which involves proving the existence of God, using, among other means, a version of the ontological argument). His view that reason alone could yield substantial truths about reality strongly influenced those philosophers usually considered modern rationalists (such as Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz, and Christian Wolff), while provoking criticism from other philosophers who have retrospectively come to be grouped together as empiricists.

Empiricism, in contrast to rationalism, downplays or dismisses the ability of reason alone to yield knowledge of the world, preferring to base any knowledge we have on our senses. This dates back to the concept of tabula rasa (unscribed tablet) implicit in Aristotle's On the Soul, described more explicitly in Avicenna's The Book of Healing,[៥២] and demonstrated in Ibn Tufail's Hayy ibn Yaqdhan as a thought experiment.[៥៣] Modern empiricism was notably expounded by Francis Bacon, John Locke in An Essay Concerning Human Understanding in 1689, and David Hume.

During this era, religious ideas played a mixed role in the struggles that preoccupied secular philosophy. Bishop Berkeley's famous idealist refutation of key tenets of Isaac Newton is a case of an Enlightenment philosopher who drew substantially from religious ideas. Other influential religious thinkers of the time include Blaise Pascal, Joseph Butler, Thomas Reid, and Jonathan Edwards. Other major writers, such as Jean-Jacques Rousseau and Edmund Burke, took a rather different path.[ត្រូវការបញ្ជាក់]

សង្ស័យនិយម

កែប្រែ

Skepticism is a philosophical attitude that, in its most extreme form, questions the possibility of obtaining any sort of knowledge. It was first articulated by Pyrrho, who believed that everything could be doubted except appearances. Sextus Empiricus (2nd century AD), skepticism's most prominent advocate, describes it as an

"ability to place in antithesis, in any manner whatever, appearances and judgments, and thus ... to come first of all to a suspension of judgment and then to mental tranquility."[៥៤]

Skepticism so conceived is not merely the use of doubt, but is the use of doubt for a particular end: a calmness of the soul, or ataraxia. Skepticism poses itself as a challenge to dogmatism, whose adherents think they have found the truth.[៥៥]

Sextus noted that the reliability of perception may always be questioned, because it is idiosyncratic to the perceiver. The appearance of individual things changes depending on whether they are in a group: for example, the shavings of a goat's horn are white when taken alone, yet the intact horn is black. A pencil, when viewed lengthwise, looks like a stick; but when examined at the tip, it looks merely like a circle.

Skepticism was revived in the early modern period by Michel de Montaigne and Blaise Pascal. Its most extreme exponent, however, was David Hume. Hume argued that there are only two kinds of reasoning: what he called probable and demonstrative (cf. Hume's fork). Neither of these two forms of reasoning can lead us to a reasonable belief in the continued existence of an external world. Demonstrative reasoning cannot do this, because demonstration (that is, deductive reasoning from well-founded premises) alone cannot establish the uniformity of nature (as captured by scientific laws and principles, for example). Such reason alone cannot establish that the future will resemble the past. We have certain beliefs about the world (that the sun will rise tomorrow, for example), but these beliefs are the product of habit and custom, and do not depend on any sort of logical inferences from what is already given certain. But probable reasoning (inductive reasoning), which aims to take us from the observed to the unobserved, cannot do this either: it also depends on the uniformity of nature, and this supposed uniformity cannot be proved, without circularity, by any appeal to uniformity. The best that either sort of reasoning can accomplish is conditional truth: if certain assumptions are true, then certain conclusions follow. So nothing about the world can be established with certainty. Hume concludes that there is no solution to the skeptical argument—except, in effect, to ignore it.[៥៦]

Even if these matters were resolved in every case, we would have in turn to justify our standard of justification, leading to an infinite regress (hence the term regress skepticism).[៥៧][៥៨]

Many philosophers have questioned the value of such skeptical arguments. The question of whether we can achieve knowledge of the external world is based on how high a standard we set for the justification of such knowledge. If our standard is absolute certainty, then we cannot progress beyond the existence of mental sensations. We cannot even deduce the existence of a coherent or continuing "I" that experiences these sensations, much less the existence of an external world. On the other hand, if our standard is too low, then we admit follies and illusions into our body of knowledge. This argument against absolute skepticism asserts that the practical philosopher must move beyond solipsism, and accept a standard for knowledge that is high but not absolute.

ឩត្តមគតិនិយម

កែប្រែ
 
Immanuel Kant

Idealism is the epistemological doctrine that nothing can be directly known outside of the minds of thinking beings. Or in an alternative stronger form, it is the metaphysical doctrine that nothing exists apart from minds and the "contents" of minds. In modern Western philosophy, the epistemological doctrine begins as a core tenet of Descartes—that what is in the mind is known more reliably than what is known through the senses. The first prominent modern Western idealist in the metaphysical sense was George Berkeley. Berkeley argued[៥៩] that there is no deep distinction between mental states, such as feeling pain, and the ideas about so-called "external" things, that appear to us through the senses. There is no real distinction, in this view, between certain sensations of heat and light that we experience, which lead us to believe in the external existence of a fire, and the fire itself. Those sensations are all there is to fire. Berkeley expressed this with the Latin formula esse est percipi: "to be is to be perceived". In this view the opinion, "strangely prevailing upon men", that houses, mountains, and rivers have an existence independent of their perception by a thinking being is false.

Forms of idealism were prevalent in philosophy from the 18th century to the early 20th century. Transcendental idealism, advocated by Immanuel Kant, is the view that there are limits on what can be understood, since there is much that cannot be brought under the conditions of objective judgment. Kant wrote his Critique of Pure Reason (1781–1787) in an attempt to reconcile the conflicting approaches of rationalism and empiricism, and to establish a new groundwork for studying metaphysics. Kant's intention with this work was to look at what we know and then consider what must be true about it, as a logical consequence of the way we know it. One major theme was that there are fundamental features of reality that escape our direct knowledge because of the natural limits of the human faculties.[៦០] Although Kant held that objective knowledge of the world required the mind to impose a conceptual or categorical framework on the stream of pure sensory data—a framework including space and time themselves—he maintained that things-in-themselves existed independently of our perceptions and judgments; he was therefore not an idealist in any simple sense. Indeed, Kant's account of things-in-themselves is both controversial and highly complex. Continuing his work, Johann Gottlieb Fichte and Friedrich Schelling dispensed with belief in the independent existence of the world, and created a thoroughgoing idealist philosophy.

The most notable work of this German idealism was G. W. F. Hegel's Phenomenology of Spirit, of 1807. Hegel admitted his ideas were not new, but that all the previous philosophies had been incomplete. His goal was to correctly finish their job. Hegel asserts that the twin aims of philosophy are to account for the contradictions apparent in human experience (which arise, for instance, out of the supposed contradictions between "being" and "not being"), and also simultaneously to resolve and preserve these contradictions by showing their compatibility at a higher level of examination ("being" and "not being" are resolved with "becoming"). This program of acceptance and reconciliation of contradictions is known as the "Hegelian dialectic". Philosophers in the Hegelian tradition include Ludwig Andreas Feuerbach, who coined the term projection as pertaining to our inability to recognize anything in the external world without projecting qualities of ourselves upon those things; Karl Marx; Friedrich Engels; and the British idealists, notably T. H. Green, J. M. E. McTaggart and F. H. Bradley.

Few 20th century philosophers have embraced idealism. However, quite a few have embraced Hegelian dialectic. Immanuel Kant's "Copernican Turn" also remains an important philosophical concept today.

មនោនិយម​និងប្រតិបត្តិនិយម

កែប្រែ

ប្រតិបត្តិនិយម និង ឧករណ៍និយម Pragmatism and Instrumentalism

 
William James

Pragmatism was founded in the spirit of finding a scientific concept of truth that does not depend on personal insight (revelation) or reference to some metaphysical realm. The truth of a statement should be judged by the effect it has on our actions, and truth should be seen as what the whole of scientific enquiry ultimately agrees on.[៦១] This should probably be seen as a guiding principle more than a definition of what it means for something to be true, though the details of how this principle should be interpreted have been subject to discussion since Charles S. Peirce first conceived it. Peirce's maxim of pragmatism is as follows: "Consider what effects, which might conceivably have practical bearings, we conceive the object of our conception to have. Then, our conception of these effects is the whole of our conceptions of the object."[៦២] Like postmodern neo-pragmatist Richard Rorty, many are convinced that pragmatism asserts that the truth of beliefs does not consist in their correspondence with reality, but in their usefulness and efficacy.[៦៣]

The late 19th-century American philosophers Charles Sanders Peirce and William James were its co-founders, and it was later developed by John Dewey as instrumentalism. Since the usefulness of any belief at any time might be contingent on circumstance, Peirce and James conceptualised final truth as something only established by the future, final settlement of all opinion.[៦៤] Critics have accused pragmatism of falling victim to a simple fallacy: because something that is true proves useful, that usefulness is the basis for its truth.[៦៥] Thinkers in the pragmatist tradition have included John Dewey, George Santayana, W. V. O. Quine and C. I. Lewis. Pragmatism has more recently been taken in new directions by Richard Rorty, John Lachs, Donald Davidson, Susan Haack, and Hilary Putnam.

បាតុភូតវិទ្យា

កែប្រែ

Edmund Husserl's phenomenology was an ambitious attempt to lay the foundations for an account of the structure of conscious experience in general.[៦៦] An important part of Husserl's phenomenological project was to show that all conscious acts are directed at or about objective content, a feature that Husserl called intentionality.[៦៧]

In the first part of his two-volume work, the Logical Investigations (1901), he launched an extended attack on psychologism. In the second part, he began to develop the technique of descriptive phenomenology, with the aim of showing how objective judgments are indeed grounded in conscious experience—not, however, in the first-person experience of particular individuals, but in the properties essential to any experiences of the kind in question.[៦៦]

He also attempted to identify the essential properties of any act of meaning. He developed the method further in Ideas (1913) as transcendental phenomenology, proposing to ground actual experience, and thus all fields of human knowledge, in the structure of consciousness of an ideal, or transcendental, ego. Later, he attempted to reconcile his transcendental standpoint with an acknowledgement of the intersubjective life-world in which real individual subjects interact. Husserl published only a few works in his lifetime, which treat phenomenology mainly in abstract methodological terms; but he left an enormous quantity of unpublished concrete analyses.

Husserl's work was immediately influential in Germany, with the foundation of phenomenological schools in Munich and Göttingen. Phenomenology later achieved international fame through the work of such philosophers as Martin Heidegger (formerly Husserl's research assistant), Maurice Merleau-Ponty, and Jean-Paul Sartre. Indeed, through the work of Heidegger and Sartre, Husserl's focus on subjective experience influenced aspects of existentialism.

អត្ថិភាពនិយម

កែប្រែ
 
Søren Kierkegaard

Existentialism is a term applied to the work of a number of late 19th- and 20th-century philosophers who, despite profound doctrinal differences,[៦៨][៦៩] shared the belief that philosophical thinking begins with the human subject—not merely the thinking subject, but the acting, feeling, living human individual.[៧០] In existentialism, the individual's starting point is characterized by what has been called "the existential attitude", or a sense of disorientation and confusion in the face of an apparently meaningless or absurd world.[៧១] Many existentialists have also regarded traditional systematic or academic philosophy, in both style and content, as too abstract and remote from concrete human experience.[៧២][៧៣]

Although they did not use the term, the 19th-century philosophers Søren Kierkegaard and Friedrich Nietzsche are widely regarded as the fathers of existentialism. Their influence, however, has extended beyond existentialist thought.[៧៤][៧៥][៧៦]

The main target of Kierkegaard's writings was the idealist philosophical system of Hegel which, he thought, ignored or excluded the inner subjective life of living human beings. Kierkegaard, conversely, held that "truth is subjectivity", arguing that what is most important to an actual human being are questions dealing with an individual's inner relationship to existence. In particular, Kierkegaard, a Christian, believed that the truth of religious faith was a subjective question, and one to be wrestled with passionately.[៧៧][៧៨]

Although Kierkegaard and Nietzsche were among his influences, the extent to which the German philosopher Martin Heidegger should be considered an existentialist is debatable. In Being and Time he presented a method of rooting philosophical explanations in human existence (Dasein) to be analysed in terms of existential categories (existentiale); and this has led many commentators to treat him as an important figure in the existentialist movement. However, in The Letter on Humanism, Heidegger explicitly rejected the existentialism of Jean-Paul Sartre.

Sartre became the best-known proponent of existentialism, exploring it not only in theoretical works such as Being and Nothingness, but also in plays and novels. Sartre, along with Simone de Beauvoir, represented an avowedly atheistic branch of existentialism, which is now more closely associated with their ideas of nausea, contingency, bad faith, and the absurd than with Kierkegaard's spiritual angst. Nevertheless, the focus on the individual human being, responsible before the universe for the authenticity of his or her existence, is common to all these thinkers.

រចនាសម្ព័ន្ធនិយម និង ក្រោយរចនាសម្ព័ន្ធនិយម

កែប្រែ
 
Ferdinand de Saussure

Inaugurated by the linguist Ferdinand de Saussure, structuralism sought to clarify systems of signs through analyzing the discourses they both limit and make possible. Saussure conceived of the sign as being delimited by all the other signs in the system, and ideas as being incapable of existence prior to linguistic structure, which articulates thought. This led continental thought away from humanism, and toward what was termed the decentering of man: language is no longer spoken by man to express a true inner self, but language speaks man.

Structuralism sought the province of a hard science, but its positivism soon came under fire by poststructuralism, a wide field of thinkers, some of whom were once themselves structuralists, but later came to criticize it. Structuralists believed they could analyze systems from an external, objective standing, for example, but the poststructuralists argued that this is incorrect, that one cannot transcend structures and thus analysis is itself determined by what it examines, while the distinction between the signifier and signified was treated as crystalline by structuralists, poststructuralists asserted that every attempt to grasp the signified results in more signifiers, so meaning is always in a state of being deferred, making an ultimate interpretation impossible.

Structuralism came to dominate continental philosophy throughout the 1960s and early '70s, encompassing thinkers as diverse as Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes and Jacques Lacan. Post-structuralism came to predominate over the 1970s onwards, including thinkers such as Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze and even Roland Barthes; it incorporated a critique of structuralism's limitations.

ប្រពៃណីវិភាគ

កែប្រែ

The term analytic philosophy roughly designates a group of philosophical methods that stress detailed argumentation, attention to semantics, use of classical logic and non-classical logics and clarity of meaning above all other criteria. Some have held that philosophical problems arise through misuse of language or because of misunderstandings of the logic of our language, while some maintain that there are genuine philosophical problems and that philosophy is continuous with science. Michael Dummett in his Origins of Analytical Philosophy makes the case for counting Gottlob Frege's The Foundations of Arithmetic as the first analytic work, on the grounds that in that book Frege took the linguistic turn, analyzing philosophical problems through language. Bertrand Russell and G.E. Moore are also often counted as founders of analytic philosophy, beginning with their rejection of British idealism, their defense of realism and the emphasis they laid on the legitimacy of analysis. Russell's classic works The Principles of Mathematics,[៧៩] On Denoting and Principia Mathematica with Alfred North Whitehead, aside from greatly promoting the use of mathematical logic in philosophy, set the ground for much of the research program in the early stages of the analytic tradition, emphasizing such problems as: the reference of proper names, whether 'existence' is a property, the nature of propositions, the analysis of definite descriptions, the discussions on the foundations of mathematics; as well as exploring issues of ontological commitment and even metaphysical problems regarding time, the nature of matter, mind, persistence and change, which Russell tackled often with the aid of mathematical logic. Russell and Moore's philosophy, in the beginning of the 20th century, developed as a critique of Hegel and his British followers in particular, and of grand systems of speculative philosophy in general, though by no means all analytic philosophers reject the philosophy of Hegel (see Charles Taylor) nor speculative philosophy. Some schools in the group include logical positivism, and ordinary language both markedly influenced by Russell and Wittgenstein's development of Logical Atomism the former positively and the latter negatively.

In 1921, Ludwig Wittgenstein, who studied under Russell at Cambridge, published his Tractatus Logico-Philosophicus, which gave a rigidly "logical" account of linguistic and philosophical issues. At the time, he understood most of the problems of philosophy as mere puzzles of language, which could be solved by investigating and then minding the logical structure of language. Years later, he reversed a number of the positions he set out in the Tractatus, in for example his second major work, Philosophical Investigations (1953). Investigations was influential in the development of "ordinary language philosophy," which was promoted by Gilbert Ryle, J.L. Austin, and a few others. In the United States, meanwhile, the philosophy of W.V.O. Quine was having a major influence, with such classics as Two Dogmas of Empiricism. In that paper Quine criticizes the distinction between analytic and synthetic statements, arguing that a clear conception of analyticity is unattainable. He argued for holism, the thesis that language, including scientific language, is a set of interconnected sentences, none of which can be verified on its own, rather, the sentences in the language depend on each other for their meaning and truth conditions. A consequence of Quine's approach is that language as a whole has only a thin relation to experience. Some sentences that refer directly to experience might be modified by sense impressions, but as the whole of language is theory-laden, for the whole language to be modified, more than this is required. However, most of the linguistic structure can in principle be revised, even logic, in order to better model the world. Notable students of Quine include Donald Davidson and Daniel Dennett. The former devised a program for giving a semantics to natural language and thereby answer the philosophical conundrum "what is meaning?". A crucial part of the program was the use of Alfred Tarski's semantic theory of truth. Dummett, among others, argued that truth conditions should be dispensed within the theory of meaning, and replaced by assertibility conditions. Some propositions, on this view, are neither true nor false, and thus such a theory of meaning entails a rejection of the law of the excluded middle. This, for Dummett, entails antirealism, as Russell himself pointed out in his An Inquiry into Meaning and Truth.

By the 1970s there was a renewed interest in many traditional philosophical problems by the younger generations of analytic philosophers. David Lewis, Saul Kripke, Derek Parfit and others took an interest in traditional metaphysical problems, which they began exploring by the use of logic and philosophy of language. Among those problems some distinguished ones were: free will, essentialism, the nature of personal identity, identity over time, the nature of the mind, the nature of causal laws, space-time, the properties of material beings, modality, etc. In those universities where analytic philosophy has spread, these problems are still being discussed passionately. Analytic philosophers are also interested in the methodology of analytic philosophy itself, with Timothy Williamson, Wykeham Professor of Logic at Oxford, publishing recently a book entitled The Philosophy of Philosophy. Some influential figures in contemporary analytic philosophy are: Timothy Williamson, David Lewis, John Searle, Thomas Nagel, Hilary Putnam, Michael Dummett, Peter van Inwagen and Saul Kripke. Analytic philosophy has sometimes been accused of not contributing to the political debate or to traditional questions in aesthetics. However, with the appearance of A Theory of Justice by John Rawls and Anarchy, State and Utopia by Robert Nozick, analytic political philosophy acquired respectability. Analytic philosophers have also shown depth in their investigations of aesthetics, with Roger Scruton, Nelson Goodman, Arthur Danto and others developing the subject to its current shape.

ទស្សនវិជ្ជាសីលធម៌និងនយោបាយ

កែប្រែ

ធម្មជាតិមនុស្ស និង ធម្មានុរូបភាពនយោបាយ

កែប្រែ
 
Thomas Hobbes

From ancient times, and well beyond them, the roots of justification for political authority were inescapably tied to outlooks on human nature. In The Republic, Plato presented the argument that the ideal society would be run by a council of philosopher-kings, since those best at philosophy are best able to realize the good. Even Plato, however, required philosophers to make their way in the world for many years before beginning their rule at the age of fifty. For Aristotle, humans are political animals (i.e. social animals), and governments are set up to pursue good for the community. Aristotle reasoned that, since the state (polis) was the highest form of community, it has the purpose of pursuing the highest good. Aristotle viewed political power as the result of natural inequalities in skill and virtue. Because of these differences, he favored an aristocracy of the able and virtuous. For Aristotle, the person cannot be complete unless he or she lives in a community. His The Nicomachean Ethics and The Politics are meant to be read in that order. The first book addresses virtues (or "excellences") in the person as a citizen; the second addresses the proper form of government to ensure that citizens will be virtuous, and therefore complete. Both books deal with the essential role of justice in civic life.

Nicolas of Cusa rekindled Platonic thought in the early 15th century. He promoted democracy in Medieval Europe, both in his writings and in his organization of the Council of Florence. Unlike Aristotle and the Hobbesian tradition to follow, Cusa saw human beings as equal and divine (that is, made in God's image), so democracy would be the only just form of government. Cusa's views are credited by some as sparking the Italian Renaissance, which gave rise to the notion of "Nation-States".

Later, Niccolò Machiavelli rejected the views of Aristotle and Thomas Aquinas as unrealistic. The ideal sovereign is not the embodiment of the moral virtues; rather the sovereign does whatever is successful and necessary, rather than what is morally praiseworthy. Thomas Hobbes also contested many elements of Aristotle's views. For Hobbes, human nature is essentially anti-social: people are essentially egoistic, and this egoism makes life difficult in the natural state of things. Moreover, Hobbes argued, though people may have natural inequalities, these are trivial, since no particular talents or virtues that people may have will make them safe from harm inflicted by others. For these reasons, Hobbes concluded that the state arises from a common agreement to raise the community out of the state of nature. This can only be done by the establishment of a sovereign, in which (or whom) is vested complete control over the community, and is able to inspire awe and terror in its subjects.[៨០]

 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Many in the Enlightenment were unsatisfied with existing doctrines in political philosophy, which seemed to marginalize or neglect the possibility of a democratic state. Jean-Jacques Rousseau was among those who attempted to overturn these doctrines: he responded to Hobbes by claiming that a human is by nature a kind of "noble savage", and that society and social contracts corrupt this nature. Another critic was John Locke. In Second Treatise on Government he agreed with Hobbes that the nation-state was an efficient tool for raising humanity out of a deplorable state, but he argued that the sovereign might become an abominable institution compared to the relatively benign unmodulated state of nature.[៨១]

Following the doctrine of the fact-value distinction, due in part to the influence of David Hume and his student Adam Smith, appeals to human nature for political justification were weakened. Nevertheless, many political philosophers, especially moral realists, still make use of some essential human nature as a basis for their arguments.

Marxism is derived from the work of Karl Marx and Friedrich Engels. Their idea that capitalism is based on exploitation of workers and causes alienation of people from their human nature, the historical materialism, their view of social classes, etc., have influenced many fields of study, such as sociology, economics, and politics. Marxism inspired the Marxist school of communism, which brought a huge impact on the history of the 20th century.

Consequentialism, deontology, and the aretaic turn

កែប្រែ
 
Jeremy Bentham

One debate that has commanded the attention of ethicists in the modern era has been between consequentialism (actions are to be morally evaluated solely by their consequences) and deontology (actions are to be morally evaluated solely by consideration of agents' duties, the rights of those whom the action concerns, or both).

Jeremy Bentham and John Stuart Mill are famous for propagating utilitarianism, which is the idea that the fundamental moral rule is to strive toward the "greatest happiness for the greatest number". However, in promoting this idea they also necessarily promoted the broader doctrine of consequentialism.

Adopting a position opposed to consequentialism, Immanuel Kant argued that moral principles were simply products of reason. Kant believed that the incorporation of consequences into moral deliberation was a deep mistake, since it denies the necessity of practical maxims in governing the working of the will. According to Kant, reason requires that we conform our actions to the categorical imperative, which is an absolute duty. An important 20th-century deontologist, W.D. Ross, argued for weaker forms of duties called prima facie duties.

More recent works have emphasized the role of character in ethics, a movement known as the aretaic turn (that is, the turn towards virtues). One strain of this movement followed the work of Bernard Williams. Williams noted that rigid forms of consequentialism and deontology demanded that people behave impartially. This, Williams argued, requires that people abandon their personal projects, and hence their personal integrity, in order to be considered moral.

G.E.M. Anscombe, in an influential paper, "Modern Moral Philosophy" (1958), revived virtue ethics as an alternative to what was seen as the entrenched positions of Kantianism and consequentialism. Aretaic perspectives have been inspired in part by research of ancient conceptions of virtue. For example, Aristotle's ethics demands that people follow the Aristotelian mean, or balance between two vices; and Confucian ethics argues that virtue consists largely in striving for harmony with other people. Virtue ethics in general has since gained many adherents, and has been defended by such philosophers as Philippa Foot, Alasdair MacIntyre, and Rosalind Hursthouse.

Applied philosophy

កែប្រែ

The ideas conceived by a society have profound repercussions on what actions the society performs. The applied study of philosophy yields applications such as those in ethicsapplied ethics in particular—and political philosophy. The political and economic philosophies of Confucius, Sun Zi, Chanakya, Ibn Khaldun, Ibn Rushd, Ibn Taimiyyah, Niccolò Machiavelli, Gottfried Leibniz, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, Karl Marx, John Stuart Mill, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. and others—all of these have been used to shape and justify governments and their actions.

In the field of philosophy of education, progressive education as championed by John Dewey has had a profound impact on educational practices in the United States in the 20th century. Descendants of this movement include the current efforts in philosophy for children, which are part of philosophy education. Carl von Clausewitz's political philosophy of war has had a profound effect on statecraft, international politics, and military strategy in the 20th century, especially in the years around World War II. Logic has become crucially important in mathematics, linguistics, psychology, computer science, and computer engineering.

Other important applications can be found in epistemology, which aid in understanding the requisites for knowledge, sound evidence, and justified belief (important in law, economics, decision theory, and a number of other disciplines). The philosophy of science discusses the underpinnings of the scientific method and has affected the nature of scientific investigation and argumentation. As such, philosophy has fundamental implications for science as a whole. For example, the strictly empirical approach of Skinner's behaviorism affected for decades the approach of the American psychological establishment. Deep ecology and animal rights examine the moral situation of humans as occupants of a world that has non-human occupants to consider also. Aesthetics can help to interpret discussions of music, literature, the plastic arts, and the whole artistic dimension of life. In general, the various philosophies strive to provide practical activities with a deeper understanding of the theoretical or conceptual underpinnings of their fields.

Often philosophy is seen as an investigation into an area not sufficiently well understood to be its own branch of knowledge. What were once philosophical pursuits have evolved into the modern day fields such as psychology, sociology, linguistics, and economics, for example.

The New York Times reported an increase in philosophy majors at United States universities in 2008.[៨២]

 1. Jenny Teichmann and Katherine C. Evans, Philosophy: A Beginner's Guide (Blackwell Publishing, 1999), p. 1:ទស្សនវិជ្ជាជាកាសិក្សាពីបញ្ហាទីបំផុតណាមួយ "Philosophy is a study of problems which are ultimate, អរូបីនិងបញ្ហាដ៏សាមញ្ញទាំងនេះដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយកាបង្កឡើងនៃធម្មជាតិ ចំនេះដឹង សីលធម៌ និងគោលបំណងមនុស្ស ។abstract and very general. These problems are concerned with the nature of existence, knowledge, morality, reason and human purpose."
 2. A.C. Grayling, Philosophy 1: A Guide through the Subject (Oxford University Press, 1998), p. 1: "The aim of philosophical inquiry is to gain insight into questions about knowledge, truth, reason, reality, meaning, mind, and value."
 3. Anthony Quinton, in T. Honderich (ed.), The Oxford Companion to Philosophy (Oxford University Press, 1995), p. 666: "Philosophy is rationally critical thinking, of a more or less systematic kind about the general nature of the world (metaphysics or theory of existence), the justification of belief (epistemology or theory of knowledge), and the conduct of life (ethics or theory of value). Each of the three elements in this list has a non-philosophical counterpart, from which it is distinguished by its explicitly rational and critical way of proceeding and by its systematic nature. Everyone has some general conception of the nature of the world in which they live and of their place in it. Metaphysics replaces the unargued assumptions embodied in such a conception with a rational and organized body of beliefs about the world as a whole. Everyone has occasion to doubt and question beliefs, their own or those of others, with more or less success and without any theory of what they are doing. Epistemology seeks by argument to make explicit the rules of correct belief formation. Everyone governs their conduct by directing it to desired or valued ends. Ethics, or moral philosophy, in its most inclusive sense, seeks to articulate, in rationally systematic form, the rules or principles involved."
 4. "Philosophia, Henry George Liddell, Robert Scott, ''A Greek-English Lexicon'', at Perseus". Perseus.tufts.edu. Retrieved 22 ខែសីហា 2010.
 5. "Online Etymology Dictionary". Etymonline.com. Retrieved 22 ខែសីហា 2010.
 6. The definition of philosophy is: "1.orig., love of, or the search for, wisdom or knowledge 2.theory or logical analysis of the principles underlying conduct, thought, knowledge, and the nature of the universe". Webster's New World Dictionary (Second College រ.រ.). 
 7. http://en.wikipedia.org/wiki/Normative_ethics
 8. http://en.wikipedia.org/wiki/Applied_ethics
 9. For example, the multi-author Oxford History of Western Philosophy breaks the subject into eight volumes: ancient, medieval, Renaissance, two volumes covering the period 1600–1750, two volumes covering 1750–1945, and one volume on analytic philosophy since 1945. Anthony Kenny's New History of Western Philosophy is divided in four volumes: ancient, medieval, early modern (1500–1830), and later modern (1830 to the present). The more technical Cambridge History of Philosophy divides the topic into nine periods: Greek philosophy to Aristotle, Hellenistic philosophy, later Greek and early medieval, later medieval, Renaissance, three volumes for the 17th–19th centuries, and a final volume on 1870–1945.
 10. Giorgio Buccellati (1981), "Wisdom and Not: The Case of Mesopotamia", Journal of the American Oriental Society 101 (1), p. 35-47.
 11. Giorgio Buccellati (1981), "Wisdom and Not: The Case of Mesopotamia", Journal of the American Oriental Society 101 (1), p. 35-47 [43].
 12. ១២,០ ១២,១ Oxford Companion to Philosophy
 13. Blackburn, Simon (1994). The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford: Oxford University Press. 
 14. Frederick Copleston, A History of Philosophy, Volume II: From Augustine to Scotus (Burns & Oates, 1950), p. 1, dates medieval philosophy proper from the Carolingian Renaissance in the eighth century to the end of the fourteenth century, though he includes Augustine and the Patristic fathers as precursors. Desmond Henry, in Paul Edwards (ed.), The Encyclopedia of Philosophy (Macmillan, 1967), vol. 5, pp. 252–257, starts with Augustine and ends with Nicholas of Oresme in the late fourteenth century. David Luscombe, Medieval Thought (Oxford University Press, 1997), dates medieval philosophy from the conversion of Constantine in 312 to the Protestant Reformation in the 1520s. Christopher Hughes, in A.C. Grayling (ed.), Philosophy 2: Further through the Subject (Oxford University Press, 1998), covers philosophers from Augustine to Ockham. Jorge J.E. Gracia, in Nicholas Bunnin and E.P. Tsui-James (eds.), The Blackwell Companion to Philosophy, 2nd ed. (Blackwell, 2003), p. 620, identifies medieval philosophy as running from Augustine to John of St. Thomas in the seventeenth century. Anthony Kenny, A New History of Western Philosophy, Volume II: Medieval Philosophy (Oxford University Press, 2005), begins with Augustine and ends with the Lateran Council of 1512.
 15. Gracia, p. 1
 16. Charles Schmitt and Quentin Skinner (eds.), The Cambridge History of Renaissance Philosophy (Cambridge University Press, 1988), p. 5, loosely define the period as extending "from the age of Ockham to the revisionary work of Bacon, Descartes and their contemporaries."
 17. Frederick Copleston, A History of Philosophy, Volume III: From Ockham to Suarez (The Newman Press, 1953) p. 18: "When one looks at Renaissance philosophy ... one is faced at first sight with a rather bewildering assortment of philosophies."
 18. Brian Copenhaver and Charles Schmitt, Renaissance Philosophy (Oxford University Press, 1992), p. 4: "one may identify the hallmark of Renaissance philosophy as an accelerated and enlarged interest, stimulated by newly available texts, in primary sources of Greek and Roman thought that were previously unknown or partially known or little read."
 19. Jorge J.E. Gracia in Nicholas Bunnin and E.P. Tsui-James (eds.), The Blackwell Companion to Philosophy, 2nd ed. (Blackwell, 2002), p. 621: "the humanists ... restored man to the centre of attention and channeled their efforts to the recovery and transmission of classical learning, particularly in the philosophy of Plato."
 20. Copleston, ibid.: "The bulk of Renaissance thinkers, scholars and scientists were, of course, Christians ... but none the less the classical revival ... helped to bring to the fore a conception of autonomous man or an idea of the development of the human personality, which, though generally Christian, was more 'naturalistic' and less ascetic than the mediaeval conception."
 21. Charles B. Schmitt and Quentin Skinner (eds.), The Cambridge History of Renaissance Philosophy, pp. 61 and 63: "From Petrarch the early humanists learnt their conviction that the revival of humanae literae was only the first step in a greater intellectual renewal" [...] "the very conception of philosophy was changing because its chief object was now man—man was at centre of every inquiry".
 22. ២២,០ ២២,១ Cassirer; Kristeller; Randall, រៀs. (1948). "Introduction". The Renaissance Philosophy of Man. University of Chicago Press 
 23. Copenhaver and Schmitt, Renaissance Philosophy, pp. 285–328.
 24. Pico Della Mirandola, Conclusiones philosophicae, cabalisticae et theologicae; Giordano Bruno, De Magia
 25. Richard Popkin, The History of Scepticism from Savonarola to Bayle (Oxford University Press, 2003).
 26. Copleston, pp. 228–229.
 27. Kenny, A New History of Western Philosophy, vol. 3 (Oxford University Press, 2006), p. 8: "The Lutheran Reformation [...] gave new impetus to the sceptical trend."
 28. "Machiavelli appears as the first modern political thinker" Williams, Garrath. "Hobbes: Moral and Political Philosophy". Internet Encyclopedia of Philosophy. http://www.iep.utm.edu/hobmoral/ . "Machiavelli ought not really to be classified as either purely an "ancient" or a "modern," but instead deserves to be located in the interstices between the two." Nederman, Cary. "Niccolò Machiavelli". Stanford Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/entries/machiavelli/ 
 29. Copenhaver and Schmitt, Renaissance Philosophy, pp. 274–284.
 30. Schmitt and Skinner, The Cambridge History of Renaissance Philosophy, pp. 430–452.
 31. Shand, John (ed.) Central Works of Philosophy, Vol.3 The Nineteenth Century (McGill-Queens, 2005)
 32. Thomas Baldwin (ed.), The Cambridge History of Philosophy 1870–1945 (Cambridge University Press, 2003), p. 4: "by the 1870s Germany contained much of the best universities in the world. [...] There were certainly more professors of philosophy in Germany in 1870 than anywhere else in the world, and perhaps more even than everywhere else put together."
 33. Beiser, Frederick C. The Cambridge Companion to Hegel, (Cambridge, 1993).
 34. Baldwin (ed.), The Cambridge History of Philosophy 1870–1945, p. 119: "within a hundred years of the first stirrings in the early nineteenth century [logic] had undergone the most fundamental transformation and substantial advance in its history."
 35. Scott Soames, Philosophical Analysis in the Twentieth Century, vol. 2, p. 463.
 36. Stanford Encyclopedia of Philosophy, "Bertrand Russell", 1 May 2003: "Russell is generally recognized as one of the founders of modern analytic philosophy. [...] he is regularly credited with being one of the most important logicians of the twentieth century."
 37. Paul Edwards (ed.), Encyclopedia of Philosophy, vol. 7 (Macmillan, 1967), p. 239: "Russell has exercised an influence on the course of Anglo-American philosophy in the twentieth century second to that of no other individual."
 38. Thomas Baldwin (ed.), The Cambridge History of Philosophy 1870–1945 (Cambridge University Press, 2003), p. 376: "[...] the three greatest European philosophers of the twentieth century—Heidegger, Russell, and Wittgenstein."
 39. Avrum Stroll, Twentieth-Century Analytic Philosophy (Columbia University Press, 2000), p. 252: "More than any other analytic philosopher, [Wittgenstein] has changed the thinking of a whole generation."
 40. "Wittgenstein, Ludwig" in the Internet Encyclopedia of Philosophy: "Ludwig Wittgenstein is one of the most influential philosophers of the twentieth century, and regarded by some as the most important since Immanuel Kant."
 41. Thomas Baldwin, Contemporary Philosophy (Oxford University Press, 2001), p. 90: "[Quine] has been, without question, the most influential American philosopher of the second half of the twentieth century."
 42. Peter Hylton, "Quine", in the Stanford Encyclopedia of Philosophy: "Quine's work has been extremely influential and has done much to shape the course of philosophy in the second-half of the twentieth century and into the twenty-first."
 43. Andrew Bailey, First Philosophy: Knowledge and Reality (Broadview Press, 2004), p. 274: "Willard Van Orman Quine (1908–2000) was uncontroversially one of the most important philosophers of the twentieth century."
 44. Anthony Kenny, Philosophy in the Modern World (Oxford University Press, 2007), p. 64: "After Wittgenstein's death many people regarded W.V.O. Quine (1908–2000) as the doyen of Anglophone philosophy."
 45. Stanford Encyclopedia of Philosophy [១]: "David Lewis (1941–2001) was one of the most important philosophers of the 20th Century. He made significant contributions to philosophy of language, philosophy of mathematics, philosophy of science, decision theory, epistemology, meta-ethics and aesthetics. In most of these fields he is essential reading; in many of them he is among the most important figures of recent decades. And this list leaves out his two most significant contributions."
 46. John Perry, Michael Bratman, John Martin Fischer (eds.), Introduction to Philosophy: Classical and Contemporary Readings, 4th ed. (Oxford University Press, 2006), p. 302: "David Lewis (1941–2001) was one of the most important philosophers of the twentieth century."
 47. "Edmund Husserl", in The Stanford Encyclopedia of Philosophy: "Edmund Husserl was the principal founder of phenomenology—and thus one of the most influential philosophers of the 20th century."
 48. "Husserl, Edmund", in the Internet Encyclopedia of Philosophy: "he is arguably one of the most important and influential philosophers of the twentieth century."
 49. Raymond Geuss, in Thomas Baldwin (ed.), The Cambridge History of Philosophy 1870–1945 (Cambridge University Press, 2003), p. 497: "Heidegger is by a wide margin the single most influential philosopher of the twentieth century."
 50. "Heidegger, Martin", in the Internet Encyclopedia of Philosophy: "Martin Heidegger is widely acknowledged to be one of the most original and important philosophers of the 20th century".
 51. See Diogenes Laertius: "Lives of Eminent Philosophers", I, 12; Cicero: "Tusculanae disputationes", V, 8–9
 52. Sajjad H. Rizvi (2006), Avicenna/Ibn Sina (CA. 980–1037), Internet Encyclopedia of Philosophy
 53. G. A. Russell (1994), The 'Arabick' Interest of the Natural Philosophers in Seventeenth-Century England, pp. 224–62, Brill Publishers, ISBN 90-04-09459-8
 54. Sextus Empiricus, PH (= Outlines of Pyrrhonism) I.8
 55. Sextus Empiricus, PH (= Outlines of Pyrrhonism) I.19–20
 56. "And though a Pyrrhonian [i.e. a skeptic] may throw himself or others into a momentary amazement and confusion by his profound reasonings; the first and most trivial event in life will put to flight all his doubts and scruples, and leave him the same, in every point of action and speculation, with the philosophers of every other sect, or with those who never concerned themselves in any philosophical researches. When he awakes from his dream, he will be the first to join in the laugh against himself, and to confess, that all his objections are mere amusement." (An Enquiry Concerning Human Understanding, 1777, XII, Part 2, p. 128)
 57. Lewis Carroll (1895). What the Tortoise Said to Achilles. 
 58. Stephen Cade Hetherington (1996). Knowledge Puzzles. 
 59. First Dialogue
 60. Kant, Immanuel (1990). Critique of Pure Reason. Prometheus Books. ល.ស.ប.អ. 0-87975-596-2. 
 61. Murphy, John P. (1990). Pragmatism – from Peirce to Davidson. Boulder: Westview Press. 
 62. Peirce on p. 293 of "How to Make Our Ideas Clear", Popular Science Monthly, v. 12, pp. 286–302. Reprinted widely, including Collected Papers of Charles Sanders Peirce (CP) v. 5, paragraphs 388–410.
 63. Rorty, Richard (1982). The Consequences of Pragmatism. Minnesota: Minnesota University Press. p. xvi. 
 64. Putnam, Hilary (1995). Pragmatism: An Open Question. Oxford: Blackwell. pp. 8–12. 
 65. Pratt, J. B. (1909). What is Pragmatism?. New York: Macmillan. p. 89. 
 66. ៦៦,០ ៦៦,១ Woodruff Smith, David (2007). Husserl. Routledge. 
 67. Dreyfus, Hubert (2006). A Companion to Phenomenology and Existentialism. Blackwell. 
 68. John Macquarrie, Existentialism, New York (1972), pages 18–21.
 69. Oxford Companion to Philosophy, ed. Ted Honderich, New York (1995), page 259.
 70. John Macquarrie, Existentialism, New York (1972), pages 14–15.
 71. Robert C. Solomon, Existentialism (McGraw-Hill, 1974, pages 1–2)
 72. Ernst Breisach, Introduction to Modern Existentialism, New York (1962), page 5
 73. Walter Kaufmann, Existentialism: From Dostoevesky to Sartre, New York (1956) page 12
 74. Matustik, Martin J. (1995). Kierkegaard in Post/Modernity. Indiana University Press. ល.ស.ប.អ. 0-253-20967-6. 
 75. Solomon, Robert (2001). What Nietzsche Really Said. Schocken. ល.ស.ប.អ. 0-8052-1094-6. 
 76. Religious thinkers were among those influenced by Kierkegaard. Christian existentialists include Gabriel Marcel, Nicholas Berdyaev, Miguel de Unamuno, and Karl Jaspers (although he preferred to speak of his "philosophical faith"). The Jewish philosophers Martin Buber and Lev Shestov have also been associated with existentialism.
 77. Kierkegaard, Søren (1986). Fear and Trembling. Penguin Classics. ល.ស.ប.អ. 0-14-044449-1. 
 78. Kierkegaard, Søren (1992). Concluding Unscientific Postscript. Princeton University Press. ល.ស.ប.អ. 0-691-02081-7. 
 79. Russell, Bertrand (22 ខែកុម្ភៈ 1999). "''The Principles of Mathematics'' (1903)". Fair-use.org. Retrieved 22 ខែសីហា 2010.
 80. Hobbes, Thomas (1985). Leviathan. Penguin Classics. 
 81. Sigmund, Paul E. (2005). The Selected Political Writings of John Locke. Norton. ល.ស.ប.អ. 0-393-96451-5. 
 82. "In a New Generation of College Students, Many Opt for the Life Examined." The New York Times.

អំណានបន្ថែម

កែប្រែ

Topical introductions

កែប្រែ
 • Copleston, Frederick. Philosophy in Russia: From Herzen to Lenin and Berdyaev. ISBN 0-268-01569-4
 • Critchley, Simon. Continental Philosophy: A Very Short Introduction. ISBN 0-19-285359-7
 • Hamilton, Sue. Indian Philosophy: a Very Short Introduction. ISBN 0-19-285374-0
 • Harwood, Sterling, ed., Business as Ethical and Business as Usual (Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co., 2000); www.sterlingharwood.com
 • Imbo, Samuel Oluoch. '3'An Introduction to African Philosophy. ISBN 0-8476-8841-0
 • Knight, Kelvin. Aristotelian Philosophy: Ethics and Politics from Aristotle to MacIntyre. ISBN 0-7456-1977-0
 • Kupperman, Joel J. Classic Asian Philosophy: A Guide to the Essential Texts. ISBN 0-19-513335-8
 • Leaman, Oliver. A Brief Introduction to Islamic Philosophy. ISBN 0-7456-1960-6
 • Lee, Joe and Powell, Jim. Eastern Philosophy For Beginners. ISBN 0-86316-282-7
 • Nagel, Thomas. What Does It All Mean? A Very Short Introduction to Philosophy. ISBN 0-19-505292-7
 • Scruton, Roger. A Short History of Modern Philosophy. ISBN 0-415-26763-3
 • Smart, Ninian. World Philosophies. ISBN 0-415-22852-2
 • Tarnas, Richard. The Passion of the Western Mind: Understanding the Ideas That Have Shaped Our World View. ISBN 0-345-36809-6
 • Classics of Philosophy (Vols. 1 & 2, 2nd edition) by Louis P. Pojman
 • Classics of Philosophy: The 20th Century (Vol. 3) by Louis P. Pojman
 • The English Philosophers from Bacon to Mill by Edwin Arthur
 • European Philosophers from Descartes to Nietzsche by Monroe Beardsley
 • Contemporary Analytic Philosophy: Core Readings by James Baillie
 • Existentialism: Basic Writings (Second Edition) by Charles Guignon, Derk Pereboom
 • The Phenomenology Reader by Dermot Moran, Timothy Mooney
 • Medieval Islamic Philosophical Writings edited by Muhammad Ali Khalidi
 • A Source Book in Indian Philosophy by Sarvepalli Radhakrishnan, Charles A. Moore
 • A Source Book in Chinese Philosophy by Wing-tsit Chan
 • Kim, J. and Ernest Sosa, Ed. (1999). Metaphysics: An Anthology. Blackwell Philosophy Anthologies. Oxford, Blackwell Publishers Ltd.
 • The Oxford Handbook of Free Will (2004) edited by Robert Kane
 • Husserl, Edmund and Donn Welton (1999). The Essential Husserl: Basic Writings in Transcendental Phenomenology, Indiana University Press. ISBN 0-253-21273-1
 • Cottingham, John. Western Philosophy: An Anthology. 2nd ed. Malden, MA: Blackwell Pub., 2008. Print. Blackwell Philosophy Anthologies.

Reference works

កែប្រែ
 • The Oxford Companion to Philosophy edited by Ted Honderich
 • The Cambridge Dictionary of Philosophy by Robert Audi
 • The Routledge Encyclopedia of Philosophy (10 vols.) edited by Edward Craig, Luciano Floridi (available online by subscription); or
 • The Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy edited by Edward Craig (an abridgement)
 • Encyclopedia of Philosophy (8 vols.) edited by Paul Edwards; in 1996, a ninth supplemental volume appeared that updated the classic 1967 encyclopedia.
 • International Directory of Philosophy and Philosophers. Charlottesville, Philosophy Documentation Center.
 • Directory of American Philosophers. Charlottesville, Philosophy Documentation Center.
 • Routledge History of Philosophy (10 vols.) edited by John Marenbon
 • History of Philosophy (9 vols.) by Frederick Copleston
 • A History of Western Philosophy (5 vols.) by W. T. Jones
 • History of Italian Philosophy (2 vols.) by Eugenio Garin. Translated from Italian and Edited by Giorgio Pinton. Introduction by Leon Pompa.
 • Encyclopaedia of Indian Philosophies (8 vols.), edited by Karl H. Potter et al. (first 6 volumes out of print)
 • Indian Philosophy (2 vols.) by Sarvepalli Radhakrishnan
 • A History of Indian Philosophy (5 vols.) by Surendranath Dasgupta
 • History of Chinese Philosophy (2 vols.) by Fung Yu-lan, Derk Bodde
 • Encyclopedia of Chinese Philosophy edited by Antonio S. Cua
 • Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion by Ingrid Fischer-Schreiber, Franz-Karl Ehrhard, Kurt Friedrichs
 • Companion Encyclopedia of Asian Philosophy by Brian Carr, Indira Mahalingam
 • A Concise Dictionary of Indian Philosophy: Sanskrit Terms Defined in English by John A. Grimes
 • History of Islamic Philosophy edited by Seyyed Hossein Nasr, Oliver Leaman
 • History of Jewish Philosophy edited by Daniel H. Frank, Oliver Leaman
 • A History of Russian Philosophy: From the Tenth to the Twentieth Centuries by Valerii Aleksandrovich Kuvakin
 • Ayer, A.J. et al., Ed. (1994) A Dictionary of Philosophical Quotations. Blackwell Reference Oxford. Oxford, Basil Blackwell Ltd.
 • Blackburn, S., Ed. (1996)The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford, Oxford University Press.
 • Mauter, T., Ed. The Penguin Dictionary of Philosophy. London, Penguin Books.
 • Runes, D., Ed. (1942). The Dictionary of Philosophy. New York, The Philosophical Library, Inc.
 • Angeles, P.A., Ed. (1992). The Harper Collins Dictionary of Philosophy. New York, Harper Perennial.
 • Bunnin, N. et al., Ed. (1996) The Blackwell Companion to Philosophy. Blackwell Companions to Philosophy. Oxford, Blackwell Publishers Ltd.
 • Hoffman, Eric, Ed. (1997) Guidebook for Publishing Philosophy. Charlottesville, Philosophy Documentation Center.
 • Popkin, R.H. (1999). The Columbia History of Western Philosophy. New York, Columbia University Press.
កែប្រែ

ទំព័រគំរូ:Philosophy topics

ទំព័រគំរូ:Wikibarphilo

ទស្សនវិជ្ជា

កែប្រែ

បាប៊ីឡូននៀន ដើមកំណើតនៃទស្សនវិជ្ជាបាប៊ីឡូននេះអាចត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងត្រឡប់ទៅប្រាជ្ញារបស់ដើមនាយទន្លេអឺប្រាដែលបានបញ្ចូលទស្សនវិជ្ជាជាក់លាក់នៃជីវិតជាពិសេសសីលធម៍, នៅក្នុងសំណុំបែបបទនៃភាសា, ការសន្ទនា, កំណាព្យវីរភាព, រឿងព្រេង, ចំរៀង, អត្ថបទចម្រៀង, ពាក្យរាយនិងសុភាសិតនេះ។ ហេតុផលនិងរបបនៃបាប៊ីឡូនបានបង្កើតហួសពីការសង្កេតជាក់ស្ដែង។ [10] អត្ថបទបាប៊ីឡូនប្រអប់នៃទុទិដ្ឋិនិយមមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការគិតមិនជឿលើព្រះនៃការស្មុគ្រស្មាញដែលជាគោលលទ្ធិ Heraclitean នៃការផ្ទុយនិងការសន្ទនារបស់លោកផ្លាតូបានព្រមទាំងមុនគេទៅ វិធីសាស្រ្តនៃការសូក្រាត maieutic Socratic ប្លាតុងនិង។ [11] នេះបានទស្សនវិទូ Milesian តាលែសបាននិយាយថាជាប្រពៃណីផងដែរបានសិក្សាទស្សនវិទ្យានៅនាយទន្លេអឺប្រា។ ចិនបុរាណ ទស្សនវិជ្ជាបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជនជាតិចិននិងអាស៊ីខាងកើតទាំងមូល។ មនុស្សជាច្រើននៃសាលារៀនទស្សនវិជ្ជាធំត្រូវបានបង្កើតកំឡុងសម័យនិទាឃរដូវនិងសរទរដូវនិងសម័យកាលរដ្ឋចម្បាំង, និងការចូលមកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារយសាលានៃគំនិតដែលមានលទ្ធិខុងជឺសាសនាតាវ, Mohism, ច្បាប់, កសិកម្ម, សាលាធម្មជាតិវិទូនិង អ្នកតក្កវិទ្យា។ ស្រដៀងទៅនឹងទស្សនលោកខាងលិចជាទស្សនវិជ្ជាចិនគ្របដណ្តប់ជួរធំនិងស្មុគ្រស្មាញនៃការគិត, មានសាលារៀនដែលមហាជនសាខារៀងរាល់និងដោះស្រាយតំបន់ប្រធានបទនៃទស្សនវិជ្ជាមួយ។ ទស្សនវិជ្ជាអ្នកជំនួញ Graeco-រ៉ូម៉ាំងបុរាណគឺជារយៈពេលនៃទស្សនវិជ្ជាលោកខាងលិចមួយចាប់ផ្តើមនៅសតវត្សទី 6 [គ។ 585] មុនគ្រិស្តសករាជនៅសតវត្សទី 6 ។ ជាធម្មតាវាត្រូវបានបែងចែកជាបីរយៈពេល: រយៈពេលមុនសូក្រាត, ប្លាតុងនិងរយៈពេលនៃការអារីស្តូត, និងរយៈពេលក្រោយរបស់អារីស្តូត (ឬដែលនិយាយភាសាក្រិក) នេះ។ មួយរយៈពេលបួនដែលត្រូវបានបន្ថែមពេលខ្លះមានរួមបញ្ចូលទាំង Neoplatonic និងទស្សនវិទូគ្រីស្ទានចុងចាស់មួយ។ សំខាន់បំផុតនៃទស្សនវិទូបុរាណនេះ (នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃឥទ្ធិពលជាបន្តបន្ទាប់) គឺលោកផ្លាតូនិងអារីស្តូត។ [12] រ៉ូម-ក្រិកបុរាណ នេះជាប្រធានបទសំខាន់នៃទស្សនវិជ្ជាបុរាណគឺ: ការយល់ដឹងអំពីមូលហេតុនិងគោលការណ៍នៃចក្រវាលមូលដ្ឋាន; ពន្យល់វានៅក្នុងវិធីសន្សំសំចៃមួយ; បញ្ហា epistemological ផ្សះផ្សាភាពចម្រុះនិងការផ្លាស់ប្តូរនៃសកលលោកធម្មជាតិ, ជាមួយនឹងលទ្ធភាពនៃការទទួលបានចំណេះដឹងថេរនិងប្រាកដប្រជាអំពីវា! សំណួរអំពីអ្វីដែលមិនអាចត្រូវបានដឹងដោយវិញ្ញាណដូចជាលេខ, ធាតុ, សាកលវិទ្យាល័យនិងព្រះ។ សូក្រាតត្រូវបាននិយាយថាបានផ្តួចផ្តើមនៃការសិក្សាផ្តោតកាន់តែច្រើនលើរឿងរបស់មនុស្សរួមទាំងការវិភាគពីលំនាំនៃហេតុផលនិងអាគុយម៉ង់និងធម្មជាតិនៃជីវិតដែលល្អនិងសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងនិងចំណេះដឹងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីបន្តវា! ការបំភ្លឺរបស់គំនិតនៃតុលាការនិងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រព័ន្ធនយោបាយជាច្រើន។ [12] នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះមានលក្ខណៈពិសេសសំខាន់នៃវិធីសាស្រ្តទស្សនវិជ្ជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង: វិធីសាស្រ្តសំខាន់ក្នុងការទទួលបានឬបង្កើតឡើងពីទស្សនៈនិងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ទៅហេតុផលនិងអាគុយម៉ង់។ ទស្សនវិជ្ជាឥណ្ឌារយៈពេល (សំស្ក្រឹត: Darshanas) អាចសំដៅទៅលើការណាមួយនៃប្រពៃណីនៃគំនិតទស្សនវិជ្ជាជាច្រើនមានប្រភពដើមក្នុងឧបទ្វីបដែលឥណ្ឌាដែលក្នុងនោះរួមមានទស្សនវិជ្ជាសាសនាហិណ្ឌូ, ទស្សនវិជ្ជាព្រះពុទ្ធសាសនានិងទស្សនវិជ្ជារបស់លោក Jain ។ មានដើមកំណើតដូចគ្នាឬវិស័យជាទាំងអស់នៃទស្សនវិជ្ជានេះមានសាច់រឿងដែលមានមូលដ្ឋានទូទៅនៃ Dharma និងស្រដៀងព្យាយាមពន្យល់អំពីការសំរេចនៃការរំដោះសត្វ។ ពួកគេត្រូវបានជាផ្លូវការនិងប្រកាសឱ្យប្រើជាពិសេសរវាង 1000 ឆ្នាំមុនគទៅជាពីរបីសតវត្សគជាមួយនឹងការអត្ថាធិប្បាយសំណល់និងកំណែទម្រង់បន្តឡើងទៅនៅចុងសតវត្សទី 20 ដោយ Aurobindo និង ISKCON ក្នុងចំណោមអ្នកដទៃទៀត, ដែលបានផ្តល់ការបកស្រាយរៀបចំរចនាប័ទ្ម។ ឥណ្ឌាបុរាណ ក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តនៃឧបទ្វីបឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីការបង្កើតឡើងនៃវប្បធម៍វេទ, ការអភិវឌ្ឍនៃគំនិតទស្សនវិជ្ជានិងសាសនារយៈពេលនៃការពីរពាន់មួយដែលបានបណ្ដាលឱ្យមានអ្វីដែលត្រូវបានគេហៅថាសាលាប្រាំមួយនៃ astika ឬគ្រិស្តអូស្សូដក់, ឥណ្ឌាឬទស្សនវិជ្ជាសាសនាហិណ្ឌូ ។ សាលារៀនទាំងនេះបានមកដល់មានន័យស្រដៀងនឹងសាសនាកាន់តែច្រើននៃសាសនាហិណ្ឌូដែលជាការអភិវឌ្ឍនៃសាសនាវេទដើមមួយ។

ទស្សនវិជ្ជាសាសនាហិណ្ឌូបង្កើតបានជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃវប្បធម៍នៃតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងជាលើកដំបូងនៃទស្សនវិជ្ជា Dharmic ដែលមានឥទ្ធិពលពាសពេញទ្វីបអាស៊ី។ ភាពចម្រុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការគិតនិងការអនុវត្តន៍នៃសាសនាហិណ្ឌូត្រូវបីបាច់ដោយសាកលវិទ្យាល័យសេរីរបស់ខ្លួន ពែរ្សបុរាណ (ផឺសៀរ) ទស្សនវិជ្ជាពែអាចឆ្លុះបញ្ចាំងត្រឡប់មកវិញដូចជានៅឆ្ងាយដូចប្រពៃណីទស្សនវិទូអ៊ីរ៉ង់និងគំនិតចាស់ដោយមានឫសឥណ្ឌូអ៊ីរ៉ង់បុរាណរបស់ពួកគេ។ ទាំងនេះត្រូវបានរងឥទ្ធិពលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដោយការបង្រៀន Zarathustra នេះ។ ទូទាំងប្រវត្តិសាស្រ្តអ៊ីរ៉ង់ហើយដោយសារតែឥទ្ធិពលនយោបាយនិងសង្គមគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដូចជាម៉ាសេដូនីអារ៉ាប់និងឈ្លានពានរបស់ម៉ុងហ្គោលនៃ Persia, វិសាលគមធំទូលាយមួយនៃការគិតរបស់សាលារៀនក្រោកឡើង។ ទាំងនេះបានប្រកាន់ភាពខុសគ្នានៃទស្សនៈលើសំណួរទស្សនវិជ្ជាមួយដែលលាតសន្ធឹងពីអ៊ីរ៉ង់និងភាគច្រើនជាប្រពៃណីដែលមានឥទ្ធិពលចាស់ Zoroastrianism ដល់សាលារៀនលេចឡើងនៅក្នុងសម័យមុនអ៊ីស្លាមចុង, ដូចជាម៉ានិចនិង Mazdakism ព្រមទាំងសាលារៀនអ៊ីស្លាមនានាក្រោយ។ ទស្សនវិជ្ជាអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីការលុកលុយអារ៉ាប់ពែរ្សត្រូវបានកំណត់ដោយអន្តរកម្មផ្សេងគ្នាជាមួយទស្សនវិជ្ជាអ៊ីរ៉ង់ចាស់, ទស្សនវិជ្ជាក្រិចនិងជាមួយការអភិវឌ្ឍនៃទស្សនៈអ៊ីស្លាម។ សាលាបំភ្លឺនិង theosophy ហួសពីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រពៃណីពីរនាក់នៃសម័យចម្បងរបស់ទស្សនវិជ្ជានៅពែរ្សនោះ។ Zoroastrianism ត្រូវបានគេកំណត់ថាជាផ្នែកមួយនៃព្រឹត្តិការណ៍ដើមសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៃទស្សនៈនេះ។ [13] សតវត្សទី៥-ទី១៦[កែប្រែ​កូដ] អឺរ៉ុប[កែប្រែ​កូដ] មជ្ឈិម

ទស្សនគឺទស្សនវិជ្ជានៃអឺរ៉ុបខាងលិចនិងមជ្ឈឹមភាគខាងកើតក្នុងអំឡុងពេលមជ្ឈឹមវ័យប្រហែលលាតសន្ធឹងពីនោះគ្រីស្ទសាសនានៃចក្រភពរ៉ូមរហូតដល់ក្រុមហ៊ុន Renaissance នេះ។ [14] ទស្សនត្រូវបានកំណត់ដោយ rediscovery និងការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៃបុរាណក្រិចនិងទស្សនវិជ្ជាដែលនិយាយភាសាក្រិក និងមួយផ្នែកដោយតម្រូវការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខាងសាសនាទេហើយដើម្បីរួមបញ្ចូលគោលលទ្ធិពិសិដ្ឋបន្ទាប់មករីករាលដាលនៃសាសនាអ័ប្រាហាំ (សាសនាអ៊ីស្លាមសាសនានិងគ្រិស្តសាសនា) ជាមួយនឹងការរៀនសូត្រខាងលោកិយវិញ។

ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃទស្សនវិជ្ជាមជ្ឈិមសម័យនៅអឺរ៉ុបភាគខាងលិចត្រូវបានបែងចែកជាប្រពៃណីនេះទៅជារយៈពេលសំខាន់ពីរនៅក្នុងរយៈពេលខាងលិចបន្ទាប់ពីការកឡាទីនដើមជ្ឈឹមវ័យរហូតដល់សតវត្សទី 12 នៅពេលដែលការប្រព្រឹត្ដរបស់អារីស្តូតនិងផ្លាតូត្រូវបានអភិរក្សនិងការដាំដុះ; និង "យុគសម័យមាស" [ត្រូវការអំណះអំណាង] នៃទី 12, ទី 13 និងសតវត្សទី 14 នៅឡាទីនភាគខាងលិចដែលបានធ្វើជាសាក្សីចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃការងើបឡើងវិញនៃទស្សនវិជ្ជាបុរាណ, និងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវាលនៃទស្សនវិជ្ជានៃសាសនាតក្កនិងបរមត្ថនេះ។

សម័យមជ្ឈិមសម័យត្រូវបានព្យាបាលដោយ humanistic ន្ដុះបង្អាប់ក្រុមហ៊ុន Renaissance ដែលបានមើលឃើញថាវាជា "កណ្តាល" រយៈពេលមួយព្រៃផ្សៃរវាងគ្រាបុរាណនៃវប្បធម៍ក្រិកនិងរ៉ូម៉ាំង, និង "កើត" ឬរស់ឡើងវិញនៃវប្បធម៍បុរាណ។ រយៈពេលជិតនៅឡើយទេមួយពាន់ឆ្នាំនេះជារយៈពេលវែងបំផុតនៃការអភិវឌ្ឍទស្សនវិជ្ជានៅអឺរ៉ុបនិងអាចមានបំផុត។ លោក Jorge Gracias បានអះអាងថា "នៅក្នុងអាំងតង់ស៊ីតេ, ស្មុគ្រស្មាញនិងសមិទ្ធិផលជាផ្កាទស្សនវិជ្ជាក្នុងសតវត្សរ៍ទីដប់បីនេះអាចនឹងត្រូវបាននិយាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រជែងជាមួយយុគមាសនៃទស្សនវិជ្ជាក្រិចនៅសតវត្សទីបួន B.C ។ " [15]

បញ្ហាមួយចំនួនដែលបានពិភាក្សានៅទូទាំងរយៈពេលនេះគឺជាទំនាក់ទំនងនៃសេចក្ដីជំនឿវែកញែកអត្ថិភាពនិងសាមគ្គីភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់វត្ថុនៃទេវវិទ្យានិងបរមត្ថ, បញ្ហានៃចំណេះដឹងនៃសាកលវិទ្យាល័យនិងរបស់បុគ្គល។

ទស្សនវិទូពីមជ្ឈឹមវ័យរួមមានទស្សនវិទូពួកគ្រីស្ទាន Augustine នៃហីពប៉ូ, Boethius, Anselm, លោក Gilbert នៃ Poitiers, លោក Peter Abelard, លោក Roger Bacon, Bonaventure, លោក Thomas Aquinas, Duns Scotus, លោក William នៃ Ockham និងលោក Jean Buridan; ទស្សនវិទូសាសន៍យូដា Maimonides និង Gersonides; និងទស្សនវិទូម៉ូស្លីម Alkindus, Alfarabi, Alhazen, អាវីសេនណា, Algazel, Avempace, Abubacer និង Averroes ។ ប្រពៃណីយុគកណ្ដាលនៃ Scholasticism បន្តមានការរីកចំរើននៅចុងសតវត្សទី 17 ក្នុងតួលេខដូចជាហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនិងលោកយ៉ូហានជារបស់កីឡាករ Suarez ផ្លូវថូម៉ាស។

Aquinas ជាឪពុករបស់ Thomism គឺមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកាតូលិកអឺរ៉ុបបានដាក់ការគូសបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើអំណះអំណាងហេតុផលនិងជាផ្នែកមួយនៃការលើកដំបូងដើម្បីប្រើការបកប្រែថ្មីនៃការសរសេរជំនឿនិង epistemological របស់អារីស្តូត។ ការងាររបស់គាត់គឺជាការចាកចេញពីការគិត Neoplatonic សំខាន់និង Augustinian ដែលបានគ្របដណ្តប់ច្រើននៃដើម Scholasticism ។

សម័យបុនភព ក្រុមហ៊ុន Renaissance ( "កើត") គឺជាសម័យកាលមួយនៃការផ្លាស់ប្តូររវាងមជ្ឈឹមវ័យនិងគំនិតសម័យទំនើប, [16] ដែលនៅក្នុងការងើបឡើងវិញនៃអត្ថបទបុរាណដែលបានជួយផ្លាស់ប្តូរផលប្រយោជន៍ទស្សនវិជ្ជាឆ្ងាយពីការសិក្សាបច្ចេកទេសក្នុងការតក្ក metaphysics និងទ្រឹស្ដីឆ្ពោះទៅរកការសាកសួរសម្រាំងចូលទៅក្នុងសីលធម៍ , philology និងរៀបចំធ្វើកិច្ចការជំនួញ។ [17] [18] ការសិក្សាពីបុរាណនិងសិល្បៈមនុស្សទូទៅដូចជាប្រវត្តិសាស្រ្តនិងអក្សរសាស្រ្ត, ការរីករាយការចាប់អារម្មណ៍សិក្សាមួយដែលរហូតមកដែលមិនស្គាល់ក្នុងពិភពគ្រីស្ទ, ទំនោរសំដៅដល់ថាជាមនុស្សម្នាក់។ [19] [20 ] កម្មការិនីចាប់អារម្មណ៍ medieval នៅក្នុង metaphysics និងតក្ក humanistic តាមពីក្រោយក្នុងការធ្វើបុរសម្នាក់ Petrarch និងគុណសម្បត្តិរបស់គាត់ផ្តោតអារម្មណ៍នៃទស្សនវិជ្ជា។ [21] [22] ការសិក្សានៃទស្សនវិជ្ជាបុរាណផងដែរការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងវិធីថ្មីពីរ។ នៅលើដៃមួយ, ការសិក្សារបស់អារីស្តូតនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈឥទ្ធិពលនៃ Averroism នេះ។ ការខ្វែងគំនិតគ្នារវាង Averroist របស់អារីស្តូតនេះ, និងអារីស្តូតកាតូលិកគ្រិស្តអូស្សូដក់ជាច្រើនទៀតដូចជាការ Albertus Magnus និងលោក Thomas Aquinas នេះនៅទីបំផុតបានរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍនៃ "របស់អារីស្តូត humanistic" បានបង្កើតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Renaissance ដូចឧទាហរណ៍បញ្ជាក់នៅក្នុងការគិតរបស់លោក Pietro Pomponazzi និង Giacomo Zabarella នេះ។ ទីពីរ, ជាការជំនួសទៅអារីស្តូតបានសិក្សារបស់លោកផ្លាតូនិង Neoplatonists បានក្លាយជារឿងធម្មតា។ នេះត្រូវបានជួយដោយការប្រព្រឹត្ដដែលសង្កេតឃើញនៃការមិនត្រូវបានគេកាលពីមុនគេស្គាល់ផងដែរនោះនៅអឺរ៉ុបខាងលិច។ Platonists ក្រុមហ៊ុន Renaissance គួរឱ្យកត់សម្គាល់រួមមានលោក Nicholas នៃ Cusa ហើយក្រោយមក Marsilio Ficino និងលោក Giovanni Pico ល្លា Mirandola ។ [22]

ក្រុមហ៊ុន Renaissance ចាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីផងដែរនៅក្នុងទ្រឹស្តីប្រឆាំងរបស់អារីស្តូតនៃធម្មជាតិចាត់ទុកថាជាសរីរាង្គមួយដែលរស់នៅទាំងមូលទូលំទូលាយដោយឯករាជ្យនៃទ្រឹស្ដីដូចនៅក្នុងការងាររបស់នីកូឡានៃ Cusa, លោក Nicholas លោក Copernicus, ការងារលោក Bruno, Telesius និង Tommaso Campanella នេះ [23] ចលនាបែបនេះ។ ក្នុងទស្សនវិជ្ជាធម្មជាតិ dovetailed ជាមួយនឹងការរស់ឡើងវិញនៃការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការ occult, វេទមន្ត, hermeticism និងហោរាសាស្ដ្រដែលត្រូវបានគេគិតថាដើម្បីទទួលបានវិធីដែលបានលាក់នៃការដឹងនិងគ្រូធម្មជាតិ (ឧទា, ក្នុង Marsilio Ficino និងលោក Giovanni Pico ល្លា Mirandola នេះ) ។ [24]

ចលនាថ្មីទាំងនេះនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដែលមានស្រាប់ជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាការបម្លែងខាងសាសនានិងនយោបាយដែលមានទំហំធំនៅអឺរ៉ុប: ការធ្វើកំណែទម្រង់និងការធ្លាក់ចុះនៃសក្ដិភូមិនេះ។ បើទោះបីជាទ្រឹស្ដីរបស់ពួកប្រូតេស្ដង់កំណែទម្រង់នេះបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ដោយផ្ទាល់តិចតួចនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជា, ការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ពួកគេនៃគ្រឹះប្រពៃណីនៃសិទ្ធិអំណាចខាងសាសនានិងបញ្ញាចុះសំរុងគ្នាជាមួយនឹងការរស់ឡើងវិញនៃ fideism និងសង្ស័យអ្នកគិតដូចជាកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Erasmus, Montaigne, និងហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ Sanches បានទេ។ [25] [26 ] [27] ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ, កណ្តាលបន្តិចម្តងនៃអំណាចនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋត្រូវបានបន្ទរដោយការកើតនៃទស្សនវិជ្ជានយោបាយមិនទាក់ទងនឹងសាសនាដែលនៅក្នុងការប្រព្រឹត្ដរបស់ Niccolo Machiavelli (ជាញឹកញាប់បានរៀបរាប់ថាជាអ្នកគិតនយោបាយដំបូងទំនើបឬចំណុចរបត់សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកសម័យទំនើប គិតនយោបាយ [28]), លោក Thomas បន្ថែម, កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Erasmus, យូស្ទូស Lipsius, លោក Jean Bodin, និង Hugo Grotius ។ [29] [30 អាស៊ីខាងកើត [កែប្រែកូដ] ចិនមជ្ឈិមាធិរាជ [កែប្រែកូដ] អត្ថបទដើមចំបង: លទ្ធិខុងជឺថ្មី ទស្សនវិជ្ជាចិនពាក់កណ្តាលត្រូវបានកំណត់ជាចម្បងអធិរាជការអភិវឌ្ឍនៃដោយលទ្ធិខុងជឺបាន។ ក្នុងអំឡុងពេលរាជវង្សថាំងព្រះពុទ្ធសាសនាមកពីប្រទេសនេប៉ាល់ផងដែរបានក្លាយជាវិន័យទស្សនវិជ្ជានិងសាសនាលេចធ្លោ។ (វាគួរតែត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាទស្សនវិជ្ជានិងសាសនាត្រូវបានគេបានសម្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៅភាគខាងលិចខណៈពេលដែលគំនិតទាំងនេះត្រូវបានបន្តជាច្រើនទៀតនៅភាគខាងកើតដោយសារតែការ, ឧទាហរណ៍, គំនិតទស្សនវិជ្ជានៃព្រះពុទ្ធសាសនា) ។ ស្សនវិជ្ជាសតវត្សទី 19 [កែប្រែកូដ] អត្ថបទដើមចំបង: នៅសតវត្សរ៍ទី 19 ទស្សនវិជ្ជា ទស្សនវិជ្ជាទំនើបក្រោយមកជាធម្មតាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការចាប់ផ្តើមបន្ទាប់ពីទស្សនវិជ្ជារបស់អេម៉ាញូអែ Kant នៅដើមនៃសតវត្សទី 19 ។ [31] ទស្សនៈវិជ្ជាអាឡឺម៉ង់បានធ្វើលំហាត់ប្រាណមានឥទ្ធិពលយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងសតវត្សនេះដោយសារមួយផ្នែកទៅនឹងឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធសាកលវិទ្យាល័យអាឡឺម៉ង់។ [32] អាឡឺម៉ង់ គំនិតនិយមដូចជាយ៉ូហាន Gottlieb Fichte, Georg Wilhelm Friedrich Hegel និងលោក Friedrich Wilhelm លោកយ៉ូសែប Schelling, ផ្លាស់ប្តូរការងាររបស់ Kant ដោយរក្សាបាននូវថាពិភពលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានដំណើរការសមហេតុផលឬចិត្តដូចនិងជាបែបនេះគឺ knowable ទាំងស្រុង។ [33] លោក Arthur Schopenhauer បានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃដំណើរការពិភពលោក constituting នេះជាឆន្ទៈមិនសមហេតុផលដើម្បីរស់នៅបានមានឥទ្ធិពលនៅពេលក្រោយ 19th- និងគំនិតដើមសតវត្សទី 20 ដូចជាមូលនិធិ Friedrich Nietzsche ការងាររបស់ Freud បាននិងតែ Sigmund ។

បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ 1831 Hegel, ទស្សនវិជ្ជាភាគច្រើននៅសតវត្សរ៍ទី 19 បានប្រឆាំងមនោគមនិយមក្នុងការពេញចិត្តនៃពូជនៃធម្មជាតិទស្សនវិជ្ជាដូចជា positivism Auguste Comte របស់, empiricism រោងម៉ាស៊ីនកិនរបស់លោកយ៉ូហានលោក Stuart នេះហើយទ្រព្យសម្បត្ដិរបស់លោក Karl ម៉ាក្សនេះ។ តក្កចាប់ផ្តើមពីរយៈពេលនៃបុសំខាន់បំផុតរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃវិន័យនេះជាការបង្កើនភាពជាក់លាក់គណិតវិទ្យាបានបើកវាលទាំងមូលនៃការ inference ដើម្បី formalization នៅក្នុងការងាររបស់លោក George Boole និង Gottlob Frege នេះ។ [34] ទស្សនវិទូផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកផ្តួចផ្តើមបន្ទាត់នៃការគិតថានឹងនៅតែបន្ត ដើម្បីបង្កើតទស្សនវិជ្ជាចូលទៅក្នុងសតវត្សទី 20 នេះរួមមាន

Gottlob Frege និង Henry Sidgwick ការងារដែលនៅតក្កនិងសីលធម៍, រៀងគ្នាបានផ្តល់ឧបករណ៍សម្រាប់ទស្សនវិជ្ជាវិភាគដំបូង។ លោក Charles Sanders Peirce និងលោក William លោក James ដែលបានបង្កើតអនុវត្តជាក់ស្តែង។ Soren Kierkegaard និងមូលនិធិ Friedrich Nietzsche ដែលបានដាក់មូលដ្ឋានសម្រាប់ទ្រឹស្តីទស្សននិងក្រោយរចនាសម្ព័ន្ធ។ ទស្សនវិជ្ជាសតវត្សទី 20 [កែប្រែកូដ] អត្ថបទដើមចំបង: ទស្សនវិជ្ជាសហសម័យ នៅក្នុងសតវត្សទីចុងក្រោយដែលជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលបានក្លាយទៅជាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការអនុវត្តវិន័យដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈសាកលវិទ្យាល័យ, ដូចជាវិញ្ញាសាសិក្សាផ្សេងទៀត។ ដូច្នោះហើយវាបានក្លាយទៅជាតិចទូទៅនិងជាពិសេសជាច្រើនទៀត។ នៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃប្រវត្តិសាស្រ្តថ្មីដែលលេចធ្លោមួយ: "។ ទស្សនវិជ្ជាបានក្លាយជាវិន័យរៀបចំខ្ពស់, បានធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញជាចម្បងសម្រាប់អ្នកជំនាញផ្សេងទៀតចំនួននៃទស្សនវិទូបានផ្ទុះទំហំនៃការបោះពុម្ពផ្សាយនេះបានកើនឡើងនិងការ subfields នៃការស៊ើបអង្កេតទស្សនវិជ្ជាធ្ងន់ធ្ងរបានគុណ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះគឺជាវាលធំទូលាយនៃទស្សនវិជ្ជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅឆ្ងាយពេកទៅនឹងត្រូវបានធំទូលាយដោយមានចិត្ដគំនិតតែមួយឱប, អ្វីមួយដែលស្រដៀងគ្នានេះដែរគឺជាការពិតសូម្បីតែការ subfields ឯកទេសខ្ពស់ជាច្រើន "។ [35]

នៅក្នុងពិភពលោកនិយាយភាសាអង់គ្លេស, ទស្សនវិជ្ជានៅសាលាវិភាគបានក្លាយជាច្រើននៃការលេចធ្លោសតវត្សរ៍ទី 20 ។ នៅក្នុងពាក់កណ្តាលទីមួយនៃសតវត្សរ៍នេះវាជាសាលារៀនស្អិតរមួត, រាងយ៉ាងខ្លាំងដោយ positivism ឡូជីខល, រួបរួមដោយសញ្ញាណថាបញ្ហាទស្សនវិជ្ជាអាចនិងគួរត្រូវបានដោះស្រាយដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតក្កនិងភាសា។ ការងារត្រួសត្រាយផ្លូវរបស់លោក Bertrand រ័សុលគឺជាគំរូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដំបូងនៃទស្សនវិជ្ជាវិភាគមួយផ្លាស់ប្តូរពីការបដិសេធនៃមនោគមនិយមលេចធ្លោនៅចុងទស្សនវិជ្ជារបស់អង់គ្លេសសតវត្សទី 19 ដើម្បី empiricism neo-Humean បានពង្រឹងដោយធនធានស្មារតីនៃតក្កគណិតវិទ្យាទំនើបនេះ។ [36 ] [37] [38] នៅក្នុងពាក់កណ្តាលសតវត្សរ៍ទី 20 ចូលទៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាវិភាគបាំងគ្នាធំមួយនៃទស្សនៈទស្សនវិជ្ជារប៉ាត់រប៉ាយ, រួបរួមតែរលុងដោយបន្ទាត់ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃការប្តេជ្ញាចិត្តនិងមានឥទ្ធិពលលើខ្លួនឯងបានកំណត់ភាពច្បាស់លាស់និងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់។ នេះជាការផ្លាស់ប្តូរក្រោយសង្គ្រាមនៃកម្មវិធីវិភាគបានដឹកនាំក្នុងទិសដៅធំទូលាយចំនួនពីរ: នៅលើដៃមួយ, ការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងភាសាសាមញ្ញដូចជាវិធីនៃការជៀសវាងឬ redescribing បញ្ហាបែបប្រពៃណីទស្សនវិទូនិងនៅលើផ្សេងទៀតដែលជាធម្មជាតិ thoroughgoing ទៀតដែលបានស្វែងរកដើម្បីរំលាយល្បែងផ្គុំរូបនេះ ទស្សនវិជ្ជាទំនើបតាមរយៈលទ្ធផលនៃវិទ្យាសាស្រ្តធម្មជាតិ (ដូចជាចិត្តវិទ្យាយល់ដឹងនិងការវិវត្តនជីវវិទ្យា) ។ ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការងាររបស់ Ludwig Wittgenstein, ពីល្អៀងទិដ្ឋភាពមួយជាមួយនឹង positivism ឡូជីខលទៅជាការរំលាយព្យាបាលនៃទស្សនវិជ្ជាបែបប្រពៃណីដូចជាការយល់ច្រឡំភាសានៃទម្រង់ធម្មតានៃជីវិតគឺជាកំណែមានឥទ្ធិពលបំផុតនៃទិសដៅដំបូងក្នុងទស្សនវិជ្ជាវិភាគ។ [39] [ 40] ការងារក្រោយរ័សុលនិងទស្សនវិជ្ជានៃ WVO នេះ លោកក្វីនបានមានតាំងគំរូឥទ្ធិពលនៃវិធីសាស្រ្តធម្មជាតិដែលបានលេចធ្លោនៅក្នុងឆមាសទីពីរនៃសតវត្សរ៍ទី 20 [41] [42] [43] [44] ប៉ុន្តែភាពចម្រុះនៃទស្សនវិជ្ជាវិភាគពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 មកម៉្លេះ defies ការបង្កើតភាពងាយស្រួល: ។ ធម្មជាតិនៃលោកក្វីនបាននិងរបស់គាត់ epigoni គឺនៅឯបរិវេណមួយចំនួនជំនួសដោយ "បរមត្ថថ្មី" របស់ពិភពលោកអាចធ្វើបានដូចនៅក្នុងការងារមានឥទ្ធិពលរបស់ព្រះបាទដាវីឌ Lewis បាន។ [45] [46] នេះ, ចលនាទស្សនវិជ្ជាពិសោធន៍បានព្យាយាមពិចារណាហើយកែប្រែតាមរយៈការបច្ចេកទេសមានបញ្ហាទស្សនវិជ្ជាការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម។

នៅលើទ្វីបអឺរ៉ុប, គ្មានសាលាតែមួយឬអារម្មណ៍រីករាយឥទ្ធិពល។ ការហោះហើររបស់ positivists ឡូជីខលមកពីអឺរ៉ុបភាគកណ្តាលក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 1930 និងឆ្នាំ 1940 ទោះជាយ៉ាងណា, ថយចុះការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងវិទ្យាសាស្រ្តទស្សនវិជ្ជាធម្មជាតិហើយនិងការសង្កត់ធ្ងន់លើមនុស្សសាស្ត្រមួយបានបកស្រាយថាយ៉ាងទូលាយ, តួលេខលេចធ្លោនៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានគេហៅថាជាធម្មតា«ទស្សនវិជ្ជាទ្វីប»។ ចលនាសតវត្សទី 20 ដូចជាអភូតហេតុ និរុត្តិវិទ្យា [កែប្រែកូដ] សេចក្តីណែនាំនៃពាក្យ "ទស្សនវិទូ" និង "ទស្សនវិជ្ជា" ត្រូវបានអះអាងលើហេតុផលក្នុងការគិតក្រិច Pythagoras ។ [51] ascription នេះត្រូវបានគេនិយាយថាត្រូវបានផ្អែកលើការអនុម័តនៅក្នុងការងារដែលបានបាត់ពី Herakleides Pontikos, សិស្សរបស់អារីស្តូតមួយ។ វាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃរាងកាយរីករាលដាលនៃរឿងព្រេងរបស់ Pythagoras នៃពេលវេលានេះ។ "ទស្សនវិទូ" ត្រូវបានយល់ថាជាពាក្យដែលផ្ទុយស្រឡះជាមួយ "ទំនើប" (ពី sophoi) មួយ។ ការធ្វើដំណើរទំនើបឬ«អ្នកប្រាជ្ញ»ត្រូវបានគេសំខាន់ក្នុងបុរាណក្រិចជាញឹកញាប់ប្រាក់ជាគ្រូបង្រៀនរកប្រាក់ចំណូលបានចំណែកទស្សនវិទូ«ស្រឡាញ់ប្រាជ្ញា»និងមិនជំនាញ។

សនិទាននិយម និង ពិសោធន៍និយម សមហេតុផលណាមួយដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទស្សនៈនេះគឺជាតួនាទីឬសារៈសំខាន់នៃហេតុផលរបស់មនុស្ស។ សនិទាននិយមខ្លាំងព្យាយាមមូលដ្ឋានចំណេះដឹងទាំងអស់នៅលើហេតុផលតែម្នាក់ឯង។ សនិទាននិយមជាធម្មតាចាប់ផ្តើមពីបរិវេណដែលអាចត្រូវបានបដិសេធមិន coherently បន្ទាប់មកព្យាយាមដោយជំហានឡូជីខលដើម្បីឈានទៅដល់គ្រប់វត្ថុដែលអាចធ្វើបាននៃចំណេះដឹង។

នេះសនិទាននិយមដំបូងនៅក្នុងន័យធំទូលាយនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជាញឹកញាប់ដើម្បីឱ្យមានផាមីនិ (FL ។ 500 មុនគ) ដែលបានអះអាងថាវាមិនអាចទៅរួចទេសង្ស័យថាគិតកើតឡើងជាក់ស្តែង។ ប៉ុន្តែការគិតត្រូវមានវត្ថុមួយ, ដូច្នេះអ្វីមួយដែលហួសពីការគិតពិតជាមាន។ ផាមីនិ deduced ថាអ្វីដែលពិតជាមានត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ការមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាវាមិនអាចចូលមកក្នុងអត្ថិភាពឬដើម្បីបញ្ឈប់ការមាន, ថាវាគឺជាការទាំងមូល coherent, ថាវានៅតែមានដូចគ្នានៅអស់កល្បជានិច្ច (ជាការពិតនៅខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាមានពេល) ។ នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអាគុយម៉ង់បុរសទីបី។ ការ Zeno នៃ Elea (កើតនៅគ។ 495 មុនគ) ជាសិស្សរបស់ផាមីនិមួយហើយបានអះអាងថាចលនានេះគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេចាប់តាំងពីមានការអះអាងថាវាមានបង្កប់ន័យផ្ទុយមួយ (សូមមើលសញ្ញាព្រួញរបស់ Zeno) ។

លោកផ្លាតូ (427-347 មុនគ) ត្រូវបានរងឥទ្ធិពលផងដែរដោយផាមីនិចទេប៉ុន្តែរួមបញ្ចូលគ្នាសនិទាននិយមជាមួយនឹងការរបាកដនិយមមួយ។ ការងារទស្សនវិទូនេះគឺដើម្បីពិចារណាសុខុមាលភាពនិងខ្លឹមសារ (ousia) នៃរឿង។ ប៉ុន្តែលក្ខណៈនៃសារៈសំខាន់នោះគឺថាពួកគេគឺជាសកល។ ធម្មជាតិនៃបុរសម្នាក់, ត្រីកោណ, ដើមឈើមួយនេះបានអនុវត្តទៅមនុស្សទាំងអស់, ត្រីកោណទាំងអស់ដើមឈើទាំងអស់។ លោកផ្លាតូបានអះអាងថាទាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ "ទម្រង់" គំនិតឯករាជ្យដែលមនុស្ស (ប៉ុន្តែជាពិសេសទស្សនវិទូ) អាចចូលមកស្គាល់ដោយមូលហេតុនិងដោយមិនអើពើនឹងការរំខាននៃការយល់-ការយល់ឃើញនេះ។

សនិទាននិយមសម័យទំនើបបានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការដេកា។ ការឆ្លុះបញ្ចាំងលើធម្មជាតិនៃបទពិសោធដែលអាចស្គាល់ការរកឃើញផងដែរនៅសរីរវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្រ្តអុបទិចដែលដឹកនាំដេកាត (ហើយចាក់សោ) ដើម្បីទិដ្ឋភាពដែលយើងមានដោយផ្ទាល់ដឹងអំពីការគំនិតជាជាងវត្ថុ។ ទិដ្ឋភាពនេះបានបណ្ដាលឱ្យមានសំណួរចំនួនបី:

នេះគឺជាគំនិតមួយច្បាប់ចម្លងពិតនៃរឿងពិតប្រាកដថាវាតំណាងឱ្យ? អារម្មណ៍គឺមិនមែនជាការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់រវាងវត្ថុរាងកាយនិងអារម្មណ៍របស់យើងនោះទេប៉ុន្តែគឺជាដំណើរការ physiological ពាក់ព័ន្ធនឹងការតំណាង (ឧទាហរណ៍រូបភាពនៅលើរីទីណា) ។ លោក Locke បានគិតថាជា "គុណភាពអនុវិទ្យាល័យ" ដូចជាអារម្មណ៍នៃការបៃតងអាចមិនស្រដៀងទៅនឹងការរៀបចំនៃភាគល្អិតនៅក្នុងបញ្ហាដែលបានចូលទៅក្នុងការផលិតអារម្មណ៍នេះទោះបីជាគាត់បានគិតថា«លក្ខណៈសម្បត្ដិចម្បងដែល "ដូចជារូបរាង, ទំហំ, ចំនួន, ពិតជា នៅក្នុងវត្ថុ។ អាចដូចជាវត្ថុរាងកាយនិងតារាងកៅអី, ឬសូម្បីតែនៅក្នុងដំណើរការសរីរវិទ្យាពីរបៀបដែលខួរក្បាល, ផ្តល់នូវការកើនឡើងទៅធាតុផ្លូវចិត្តដូចជាគំនិត? នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលបានក្លាយជាគេស្គាល់ថាជាបញ្ហាគំនិតរាងកាយ។ ប្រសិនបើមាតិកាទាំងអស់នៃការយល់ដឹងគឺជាគំនិត, របៀបដែលយើងអាចដឹងថាអ្វីនោះទេក្រៅពីគំនិតមាន? ដេកាតបានព្យាយាមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចុងក្រោយនេះដោយហេតុផល។ លោកបានចាប់ផ្តើមផងដែរផាមីនិចជាមួយគោលការណ៍ដែលគាត់គិតថាអាចនឹងត្រូវបានបដិសេធមិន coherently មួយ: ខ្ញុំគិតថាដូច្នេះខ្ញុំត្រូវបាន (ជាញឹកញាប់បានផ្ដល់ឱ្យក្នុងលោកដើមឡាទីន: ផលបូក ergo Cogito) ។ ពីគោលការណ៍នេះដេកាតទៅលើការសាងសង់ប្រព័ន្ធពេញលេញនៃចំនេះដឹង (ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជាក់ពីអត្ថិភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រើ, ក្នុងចំណោមមធ្យោបាយផ្សេងទៀត, កំណែនៃអាគុយម៉ង់ ontological នេះ) ។ ទស្សនៈរបស់លោកមូលហេតុដែលតែម្នាក់ឯងអាចផ្តល់នូវសេចក្ដីពិតច្រើនអំពីការពិតបានមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទស្សនវិទូទាំងនោះជាធម្មតាបានចាត់ទុកជាសនិទាននិយមទំនើប (ដូចជាបារូ Spinoza, លោក Gottfried ឡែបនីសនិងលោក Christian Wolff) ខណៈពេលដែលជំរុញឱ្យមានការរិះគន់ពីអ្នកទស្សនវិទូផ្សេងទៀតដែលបានមកឥលូវនិងពីមុនមកនឹងត្រូវបានដាក់ជាក្រុមរួមគ្នាជា empiricists ។

Empiricism ផ្ទុយទៅសនិទាននិយម, មិនដែលឬបដិសេធចោលសមត្ថភាពនៃហេតុផលតែម្នាក់ឯងដើម្បីទទួលបានចំនេះដឹងនៃពិភពលោក, preferring ទៅមូលដ្ឋានចំណេះដឹងណាមួយដែលយើងមាននៅលើអារម្មណ៍របស់យើង។ នេះបានចុះកាលបរិច្ឆេទត្រលប់ទៅគំនិតនៃ rasa គ្រាប់ (កុំព្យូទ័របន្ទះ unscribed) ទាំងស្រុងរបស់អារីស្តូតនៅលើព្រលឹងដែលបានរៀបរាប់ជាច្រើនទៀតជាក់លាក់នៅក្នុងរបស់អាវីសេនណាសៀវភៅនៃការព្យាបាល, [52] និងបានបង្ហាញនៅក្នុង Ibn Tufail របស់ Hayy Ibn Yaqdhan ជាការពិសោធន៍គំនិតមួយ។ [53] សម័យទំនើប empiricism ត្រូវបានពន្យល់ដោយ Francis Bacon ដែលគួរឱ្យកត់សំគាល់ជាលោកយ៉ូហាន Lock នៅក្នុងអត្ថបទមួយស្ដីអំពីការយល់ដឹងមនុស្សនៅឆ្នាំ 1689 និង David Hume ។

ក្នុងអំឡុងពេលសម័យនេះគំនិតសាសនាបានដើរតួនាទីយ៉ាងលាយបញ្ចូលគ្នាក្នុងការតស៊ូដែលជាប់រវល់ទស្សនៈវិជ្ជាខាងលោកិយឡើយ។ refutation ឧត្តមគតិនៃគោលការណ៍សំខាន់ល្បីរបស់អ៊ីសាកញូតុនប៊ីស្សព Berkeley គឺករណីនៃការទស្សនវិទូត្រាស់ដឹងដែលបានទាក់ទាញខ្លាំងពីគំនិតសាសនា។ អ្នកគិតសាសនាមានឥទ្ធិពលផ្សេងទៀតនៃពេលវេលាដែលរួមមានលោក Blaise Pascal, លោកយ៉ូសែបលោក Butler, លោក Thomas Reid និងយ៉ូណាថាន Edwards បាន។ អ្នកនិពន្ធសំខាន់ផ្សេងទៀតដូចជាលោក Jean-Jacques Rousseau និង Edmund Burke បានយកផ្លូវផ្សេងគ្នាជា។ [ត្រូវការបញ្ជាក់]

សង្ស័យនិយម [កែប្រែកូដ] អត្ថបទដើមចំបង: ប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ច សង្ស័យជាអាកប្បកិរិយាទស្សនវិទូថានៅក្នុងសំណុំបែបបទខ្លាំងបំផុតរបស់ខ្លួន, សួរលទ្ធភាពនៃការទទួលបានការតម្រៀបនៃចំណេះដឹងណាមួយ។ វាត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជាលើកដំបូងដោយ Pyrrho ដែលជឿថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងអាចនឹងត្រូវបានលើកលែងតែការបង្ហាញខ្លួននៅសង្ស័យ។ Sextus Empiricus (សតវត្សទី 2 នៃគ), ការតស៊ូមតិលេចធ្លោបំផុតសង្ស័យរបស់រៀបរាប់អំពីវាជា

«សមត្ថភាពដើម្បីដាក់នៅក្នុង antithesis, ក្នុងលក្ខណៈណាមួយអ្វីដែល, ការបង្ហាញខ្លួននិងវិន័យហើយដូច្នេះ ... អញ្ជើញមកមុននៃការទាំងអស់ឱ្យមានការព្យួរការវិនិច្ឆ័យមួយហើយបន្ទាប់មកទៅកាន់ Tran ផ្លូវចិត្ត

អត្ថិភាពនិយម

សព្វគឺជាពាក្យដែលបានអនុវត្តការងារនៃចំនួន 19th- ចុងសតវត្សទី 20 និងទស្សនវិទូម្នាក់ដែលបាន, បើទោះបីជាភាពខុសគ្នាខាងគោលលទ្ធិយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, [68] [69] បានចែករំលែកជំនឿដែលថាការគិតចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងប្រធានបទទស្សនវិទូមិនមែនមនុស្សគ្រាន់តែជាប្រធានបទការគិតមួយ ប៉ុន្តែការសម្ដែង, អារម្មណ៍, ការរស់នៅរបស់បុគ្គលរបស់មនុស្ស។ [70] នៅក្នុងទ្រឹស្តីទស្សនចំណុចចាប់ផ្តើមរបស់បុគ្គលដែលត្រូវបានកំណត់ដោយអ្វីដែលត្រូវបានគេហៅថា«អាកប្បកិរិយាសព្វ ", ឬអារម្មណ៍នៃអារម្មណ៍ភាន់ភាំងនិងការភាន់ច្រឡំនៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងមួយជាក់ស្តែងឥតបានការឬមិនទំនងនេះ នៅលើពិភពលោក។ [71] ទ្រឹជាច្រើនចាត់ទុកថាផងដែរទស្សនវិជ្ជាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឬសិក្សាតាមបែបប្រពៃណី, ទាំងនៅក្នុងរចនាប័ទ្មនិងមាតិកា, ជាអរូបីផងដែរនិងពីចម្ងាយពីបទពិសោធបេតុងមនុស្ស។ [72] [73]

ទោះបីជាពួកគេមិនបានប្រើពាក្យនេះជាទស្សនវិទូសតវត្សទី 19 Soren Kierkegaard និងមូលនិធិ Friedrich Nietzsche ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាទូទៅថាជាឪពុកនៃទ្រឹស្តីទស្សននេះ។ ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួន, ទោះជាយ៉ាងណា, បានពង្រីកហួសពីការគិតទ្រឹ។ [74] [75] [76]

នេះជាគោលដៅសំខាន់នៃការសរសេរ Kierkegaard គឺប្រព័ន្ធទស្សនវិជ្ជាឧត្តមគតិរបស់ Hegel ដែលលោកបានគិតថាមិនអើពើឬដកចេញជីវិតប្រធានបទនៃការរស់នៅខាងក្នុងមនុស្ស។ Kierkegaard, ផ្ទុយទៅវិញ, បានប្រារព្ធឡើងថា: «ការពិតគឺជាប្រធានបទ "អះអាងថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដើម្បីជាការពិតប្រាកដមានមនុស្សសំណួរការដោះស្រាយជាមួយនឹងការទំនាក់ទំនងខាងក្នុងរបស់បុគ្គលម្នាក់ដើម្បីជីវិត។ ជាពិសេស Kierkegaard, គ្រីស្ទានមួយបានជឿថាសេចក្តីពិតនៃជំនឿសាសនានេះគឺជាសំណួរប្រធានបទនិងមួយដែលនឹងត្រូវបានបោកចំបាប់ជាមួយខ្លាំង។ [77] [78]

ទោះបីជា Kierkegaard និង Nietzsche នាក់ក្នុងចំណោមឥទ្ធិពលរបស់គាត់ទំហំដែលអ្នកទស្សនវិទូលោកម៉ាទីនអាល្លឺម៉ង់លោកហាយដឺជឺត្រូវបានពិចារណាថាទ្រឹជាការជជែកដេញដោល។ ក្នុង Being and Time ដែលលោកបានធ្វើបទបង្ហាញវិធីសាស្រ្តនៃទស្សនវិជ្ជាក្នុងការពន្យល់ rooting ជីវិតរបស់មនុស្ស (ពាក្យ Dasein) នឹងត្រូវបានវិភាគនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃប្រភេទសព្វ (existentiale) មួយ; ហើយនេះបាននាំឱ្យមានការអត្ថាធិប្បាយជាច្រើនដើម្បីព្យាបាលគាត់ជាឥស្សរជនសំខាន់នៅក្នុងចលនាទ្រឹនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណា, នៅក្នុងលិខិតនៅលើមនុស្សរបស់លោកហាយដឺជឺបានច្រានចោលទ្រឹស្តីទស្សនរបស់លោក Jean-Paul Sartre យ៉ាងជាក់លាក់។

លោកសាត្រឺបានក្លាយជាអ្នកគាំទ្រល្អបំផុតដែលបានស្គាល់ពីទ្រឹស្តីទស្សន, ស្វែងយល់ពីវាមិនត្រឹមតែនៅក្នុងស្នាដៃទ្រឹស្តីដូចជា Being and Nothingness ទេតែថែមទាំងនៅក្នុងការប្រកួតនិងរឿងប្រលោមលោក។ លោកសាត្រឺរួមជាមួយកីឡាករ Simone de Beauvoir តំណាងឱ្យសាខាបដិសេធនឹងព្រះ avowedly ជីវិតរបស់មនុស្សដែលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគំនិតកាន់តែច្រើនរបស់ខ្លួននៃការចង្អោរ, យថាភាព, ជំនឿមិនល្អនិងមិនទំនងជាងជាមួយ angst ខាងវិញ្ញាណ Kierkegaard នេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាការផ្តោតអារម្មណ៍នៅលើមនុស្សបុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវមុនពេលសកលលោកនៃអត្ថិភាពរបស់ខ្លួននោះគឺជារឿងធម្មតាគំនិតទាំងអស់នេះ។