ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន ភាសា

Default
 • ប្រអប់ព័ត៌មាន ភាសា
កូដភាសា
ISO 639-3
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template is for use in articles about languages or dialects. It provides a common standard for displaying data about a language.

Usageកែប្រែ

Syntaxកែប្រែ

{{{name}}}
{{{altname}}}
{{{nativename}}}
({{{acceptance}}})
[[File:{{{image}}}|{{{imagesize}}}|alt={{{imagealt}}}]]
{{{imagecaption}}}
ការបញ្ចេញសំឡេង{{{pronunciation}}}
ដើមកំណើតនៅ{{{states}}}
តំបន់{{{region}}}
ជាតិពន្ធុ​
​(ជនជាតិ)
{{{ethnicity}}}
ផុតពូជ{{{extinct}}}{{{ref}}}
{{{speakers2}}}
ការរស់ឡើងវិញ[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:{{{revived-category}}}]]{{{revived}}}
{{{family}}}
ទម្រង់ដើម
{{{protoname}}}
 • {{{ancestor2}}}
ទម្រង់ស្តង់ដារ
{{{standards}}}
គ្រាមភាសា{{{dialects}}}
{{{script}}}
{{{sign}}}
ប្រភព{{{posteriori}}}
ស្ថានភាពផ្លូវការ
ភាសាផ្លូវការនៅក្នុង
{{{nation}}}
ភាសាជនជាតិភាគតិច
ត្រូវបានទទួលស្គាល់
{{{minority}}}
គ្រប់គ្រងដោយ{{{agency}}}
ស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍{{{development_body}}}
កូដភាសា
ISO 639-1{{{iso1}}} {{{iso1comment}}}
ISO 639-2{{{iso2}}} {{{iso2comment}}}
ISO 639-3{{{iso3}}} – លេខកូដរួមបញ្ចូល {{{iso3comment}}}
លេខកូដបុគ្គល:
{{{lc1}}} – {{{ld1}}}
{{{lc2}}} – {{{ld2}}}
ISO 639-6{{{iso6}}}
{{{linglist}}} {{{lingname}}}
 {{{linglist2}}} {{{lingname2}}}
ហ្គ្រតតូឡក{{{glotto}}}
{{{glotto2}}}
AIATSIS[១]{{{aiatsis}}} {{{aiatsisname}}}, {{{aiatsis2}}} {{{aiatsisname2}}}
{{{guthrie}}}[២]
ELP{{{ELP}}}
Glottopedia{{{glottopedia}}}[៣]
Linguasphere{{{lingua}}}{{{lingua_ref}}}
IETF{{{ietf}}}
[[File:{{{map}}}|{{{mapsize}}}|alt={{{mapalt}}}]]
{{{mapcaption}}}
[[File:{{{map2}}}|{{{mapsize}}}|alt={{{mapalt2}}}]]
{{{mapcaption2}}}
Coordinates: {{{coordinates}}}
{{{module}}}
អត្ថបទនេះមាននិមិត្តសញ្ញាសូរសព្ទ IPA ដោយគ្មានការគាំទ្រការបកប្រែត្រឹមត្រូវ អ្នកអាចឃើញសញ្ញាសួរ ប្រអប់ ឬនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងទៀតជំនួសឱ្យតួអក្សរយូនីកូដ សម្រាប់ការណែនាំណែនាំអំពីនិមិត្តសញ្ញា IPA សូមមើល ជំនួយ:IPA
{{Infobox language
| name       =
| altname     =
| nativename    =
| acceptance    =
| image      =
| imagesize    = <!-- or image_size -->
| imagealt     =
| imagecaption   =
| pronunciation  =
| states      = <!-- or state -->
| region      =
| creator     =
| created     =
| setting     =
| ethnicity    =
| extinct     =
| era       =
| speakers     =
| date       =
| dateprefix    =
| ref       = <!-- up to e21 (or current edition) if ref is ''Ethnologue'' -->
| refname     =
| speakers2    =
| revived     =
| revived-category = <!-- or revived-cat -->
| familycolor   =
| family      =
| fam1       =
| fam2       =
| fam3       = <!-- up to fam15 -->
| protoname    =
| ancestor     =
| ancestor2    = <!-- up to ancestor8 -->
| standards    =
| stand1      =
| stand2      = <!-- up to stand6 -->
| dialects     =
| listclass    =
| dia1       =
| dia2       = <!-- up to dia20 -->
| script      =
| sign       =
| posteriori    =
| nation      =
| minority     =
| agency      =
| development_body =
| iso1       =
| iso1comment   =
| iso2       =
| iso2b      =
| iso2t      =
| iso2comment   =
| iso3       =
| iso3comment   =
| lc1       =
| ld1       =
| lc2       = <!-- up to lc30 -->
| ld2       = <!-- up to ld30 -->
| iso6       =
| isoexception   =
| linglist     =
| lingname     =
| linglist2    = <!-- up to linglist6 -->
| lingname2    = <!-- up to lingname6 -->
| glotto      =
| glottorefname    =
| glotto2     = <!-- up to glotto5 -->
| glottorefname2   = <!-- up to glottorefname5 -->
| aiatsis     =
| aiatsisname   =
| aiatsis2     = <!-- up to aiatsis6 -->
| aiatsisname2   = <!-- up to aiatsisname6 -->
| guthrie     =
| ELP       =
| ELPname     =
| ELP2       = <!-- up to ELP6 -->
| ELPname2     = <!-- up to ELPname6 -->
| glottopedia   =
| lingua      =
| lingua_ref    =
| ietf       =
| map       =
| mapsize     =
| mapalt      =
| mapcaption    =
| map2       =
| mapalt2     =
| mapcaption2   =
| pushpin_map   =
| pushpin_image  =
| pushpin_map_alt =
| pushpin_map_caption =
| pushpin_mapsize =
| pushpin_label      =
| pushpin_label_position =
| coordinates   = <!-- use {{Coord}} -->
| module      =
| notice      = IPA
}}

References in infobox

Parametersកែប្រែ

The required parameters are:

name
name of language
familycolor
appropriate language family. Possible values are listed in the coloured chart to the right (or above, depending on your browser). Please do not use other names, because they will not be recognised, and the table will be colored grey.
In most cases, 'familycolor' will trigger a default entry for the 'fam1' field, so that field is not necessary (you can continue with 'fam2'), but you can override this by entering something under 'fam1'.
Areal colors (American, Khoisan, Altaic, etc.) represent areal codings, and are *not* claims that the language belongs to that family. When these are used, the fam1 parameter must be set to the widely accepted language family.
If 'isolate' or 'unclassified' is used, the fam1–xx tree will not display. In order to allow levels of classification, as with dialects of a language isolate, enter "grey"/"gray" instead.

Other parameters are listed below, they can be incorporated anywhere between the first and last lines, and in any order.

altname
additional name of the language [not every one, but one a reader would be likely to look for]
nativename
native name, or a second alternative name [most cases as of 2012 not actually the native name] (if nativename is to be used, and altname parameter MUST be defined)
pronunciation
pronunciation of the native name of the language in IPA → remember to enclose the transcription in an IPA template such as {{IPA-all}}
acceptance
questionable acceptance/status of the language: unattested, spurious, etc.
states
countries in which it is mainly spoken. You do not have to define both this and region. Do not use flag icons except for national or official status (WP:INFOBOXFLAG). Direct links to country articles are generally not useful, and distract from useful links. Consider 'Languages of [country]' or '[ethnicity] in [country]' links instead.
state
alias for states
region
geographic region in which it is mainly spoken. You do not have to define both this and states; use this parameter for a single statement about geographic distribution. It is not for the broader region where the states are located, but rather the regions within the country, or across countries, where it is spoken. (That is, do not add SE Asia if we state it's in Laos, or West Africa if we state it's in Mali.)
ethnicity
people for whom this is the ethnically native language; also good for the ethnic population if different from the number of speakers (although the names chosen for the articles on the people and on the language will generally be the same, it may be appropriate to pipe in the native name of the people here)
era
era of use of a historical language, such as one that developed into something else; 'speakers' will not display
extinct
date of extinction, or information about extinction; 'speakers' will not display
revived
Date and/or population of attempted revival of extinct language
revived-category
(or revived-cat) optional name (without "Category:") of appropriate subcategory of Category:Language revival (which is used by default if |revived= has a value); can be given as |revived-category=nocat to suppress the categorization entirely, when the language has a separate article about its revival that is already in the category (e.g. Cornish revival is in Category:Celtic language revival, so | is used in the infobox at Cornish language).
dia1
...
dia20
primary dialects
dialects
whatever you want to say; dia1–xx will not display
listclass
class for the dia1–xx list: plainlist (default), hlist (horizontal) or flatlist (bulleted)
stand1
a standardized register
stand2
a second standardized register
...
stand6
sixth standardized register
standards
whatever you want to say
script
writing system(s) used for the language by literate speakers, in the form script (instantiation), such as "Latin (English alphabet)"
(Common variants of "Latin (alphabet)" redirect to Latin script. For the Latin alphabet itself, add an element such as &nbsp;.)
sign
signed forms (manually coded language)
nation
list of countries in which it is an official language
minority
list of countries in which it is a recognised/protected minority language. This is intended for legal protection and similar de jure recognition, not simply being listed on a census and other de facto recognition.
agency
regulatory body or language academy for the language
development_body
development body for the language
boxsize
overrides default width of infobox, currently set at 22em. Format must include units ("12em" or "123px").
Useful when an article has various infoboxes aligned in a column. (Box will automatically expand to fix map wider than default box width.)
fontcolor
colour of font against 'familycolor' ← the font colour is usually black, use this to change it if it is difficult to read
module
Used for embedding other infoboxes into this one.

Number of speakersកែប្រែ

speakers
the number of native speakers of the language. If unknown, enter ទំព័រគំរូ:Angle bracket and do not enter NA for the date (this causes the article to be listed in the Category:Language articles with speakers set to 'unknown', a hidden maintenance category). If no native speakers, enter ទំព័រគំរូ:Angle bracket. Otherwise, if no date is supplied, missing date will be displayed. Use {{sigfig|...|2}} to round to 2 significant figures while retaining the exact figure from the reference.
date
the date of publication of the estimate of the number of speakers.
Used for calculations for obsolete data, so needs to start with a 4-digit year (see next parameter). Exception: If ទំព័រគំរូ:Angle bracket is entered, nothing will display. If ទំព័រគំរូ:Angle bracket is entered, "no date" will display. Do not enter a date parameter at all if speakers is set to ទំព័រគំរូ:Angle bracket.
Articles with old dates (currently ≥ 30 years) appear in Category:Language articles with old speaker data.
dateprefix
any text wanted inside the parentheses before the date; a space (
&nbsp;
) must be explicitly included at the end
ref
reference for the speaker data, , placed after the date, if any. This can be any inline citation or a predefined code such as e19, linglist, ne2010, etc. For more details, see the documentation at Template:Infobox language/ref.
If ទំព័រគំរូ:Angle bracket is entered, this will automatically generate a reference to the Ethnologue 17 article that bears the ISO 639-3 code entered at 'iso3'.
To link to the auto-generated reference from elsewhere in the article, use <ref name=e17/>.
ទំព័រគំរូ:Angle bracket and <ref name=e16/> or ទំព័រគំរូ:Angle bracket and <ref name=e15/> can be used to ref the 16th or 15th edition, for example for extinct languages which are no longer supported.
ទំព័រគំរូ:Angle bracket and <ref name=linglist/> can be used to ref the MultiTree entry at the Linguist List.
ទំព័រគំរូ:Angle bracket and <ref name=NE100/> can be used to ref the Swedish national encyclopedia, which we use for many of the world's top 100 languages
ទំព័រគំរូ:Angle bracket and <ref name=INALI/> can be used to ref Mexico's Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
Similarly, aiatsis can be used to link to the <ref name=AIATSIS/> ref generated by the infobox for the AIATSIS entry for Australian languages. (For Maho's edition of the Guthrie list for Bantu languages, <ref name=Guthrie/> needs to be added manually, as they do not provide population data.)
refname
Name used in reference generated by certain 'ref' parameter values such as e19. It defaults to the value of the 'name' parameter or PAGENAME.
speakers2
a 2nd line for speaker data, such as 2nd estimate, 2nd country, L2 speakers, etc, appearing after the date.
If this is a second line of L1 speakers, it should be arranged so that, if there are two dates cited, the oldest appears in the date parameter, for automated update calculations. Data from different countries should not be added together if they are not comparable: say if one is from 1973 and another from 2006, or if one is rounded to the nearest million and another is on the order of 10,000.
speakers_label
The infobox label for the number of speakers is "Native speakers" by default. Set this parameter to |speakers_label = Speakers to change it to "Speakers".

Genetic classificationកែប្រែ

You can use the language template to show the genetic classification of a language as a descending staircase of language families, from the broadest to the most specific.

fam1
the broadest possible widely accepted language family of which the language is a part. If this would be exactly the same as you have defined for familycolor, it may be omitted.
fam2
a more specific sub-family
...
fam15
most specific sub group

If you would prefer to enter some other information in this box (for example, disputed), use this parameter instead:

family
whatever you want to say; fam1–xx will not display. This can be set to "na" to avoid specifying a family relationship at all, an for a geographical group that has no single origin.

The template can also display a staircase of ancestral forms:

ancestor
ancestral or reconstructed form, if it has an article or has been assigned an ISO code
ancestor2
...
ancestor8
intermediate ancestral forms
protoname
alias for ancestor

ISO language codesកែប្រែ

iso1
the ISO 639-1 code for the language
iso1comment
for comments to not interfere with the link
iso2
the ISO 639-2 code for the language (not for its family); creates a link to the ISO page. If a language has two ISO 639-2 codes, use the following two separate fields instead.
iso2b
the ISO 639-2 bibliographic code (for languages with two ISO 639-2 codes)
iso2t
the ISO 639-2 terminological code (for languages with two ISO 639-2 codes)
iso2comment
for comments to not interfere with the link(s)
iso3
the ISO 639-3 code for the language; creates a link to the ISO page. See below for the situation where multiple ISO 639-3 codes apply.
Field will display even if left empty, unless 'lc1' etc. is used.
If there is no ISO 639-3 code, set |iso3=none to return the text none and add the article to Category:Languages without iso3 codes (if iso3comment is also used, that will display in place of none)
Leave empty for a dialect that has no iso3 code, but the language it belongs to does; in this case, also use |isoexception=dialect.
Leave empty for a historical variety that has no iso3 code, but its modern version does; in this case, also use |isoexception=historical.
Leave blank for a protolanguage, and use |isoexception=protolanguage.
Use 'linglist' if the language has an iso3 code, but this is maintained at Linguist List instead of at SIL. Add the code itself under |linglist=. (This is not necessary if the SIL page provides its own link to the Linguist List page.)
iso3comment
allows a comment in the ISO field that will not interfere with the link
isoexception
a maintenance field to organize cleanup categories for missing ISO codes. Excludes article from the Category:Language articles without language codes if set to any of the following values:
dialect (used for a dialect that does not itself have an ISO code, although the language it belongs to does; adds article to the Category:Dialects of languages with ISO 639-3 code)
historical (used for a historical language that does not itself have an ISO code, although its modern version does; adds article to the Category:Historical forms of languages with ISO codes)
protolanguage (used for protolanguages without ISO codes; adds article to the Category:Protolanguages without ISO codes)
talkpage (used on talk pages and in archives so that they don't show up in tracking categories)

Some languages have a number of ISO 639-3 codes, one for each dialect of that language. If you try putting all of these codes in the usual iso3 = parameter, it will get quite messy. Instead, use the following parameters:

lc1
ISO code of the first dialect (the 'iso3' field will not display if empty and this is included)
ld1
name of the first language dialect
lc2
ISO code of the second dialect
ld2
name of the second language dialect
...
lc30
ISO code of the 30–th dialect
ld30
name of the 30–th dialect
iso6
the ISO 639-6 code for the language.

Lc entries will be automatically linked to the Ethnologue site. Wikipedia articles on the dialects may be linked from the ld entries.

For languages with an ISO 639-3 macrolanguage code and several individual codes, use iso3 for the macrolanguage and lcn, ldn for the individual codes.

Other language codesកែប្រែ

linglist
this parameter is deprecated due to unreliable data, with the exception of some long-extinct languages. For ISO 639-3 codes of extinct languages whose descriptions are maintained at Linguist List, enter the code under 'iso3' and the reader will be redirected from the ISO page.
lingua
the Linguasphere code for the language
glotto
glotto2
...
glotto5
the Glottolog code for the language. Enter "none" if Glottolog does not have a code for the language, "spurious" if Glottolog uses that term. [future: also "unattested"]
glottorefname
glottorefname2
...
glottorefname5
the Glottolog name(s) for the language (optional). Substitute glottoname etc. if the name needs to be displayed in the info box.
guthrie
the Guthrie code for Bantu languages. Generates a reference which can be accessed via name="Guthrie".
aiatsis
the AIATSIS code for Australian languages. Generates a reference which can be accessed via name="AIATSIS". Site includes population data we can use.
aiatsis2
...
aiatsis6
additional AIATSIS codes
aiatsisname2
...
aiatsisname6
the AIATSIS name, if different from the entry at |name=, or note to appear after code
ELP
URL suffix of the language article on the Endangered Languages Project site. Manual override of a default module linking to the ELP article per WikiData settings. Either way generates a reference that can be accessed via name="ELP". Entering "none" prevents the default link (e.g. when there is more than one info box in the WP article). The ELP site includes population data we can use.
ELPname
name that will display for the ELP link and ref.
...
ELP4
additional ELP links, or manual addition (rather than replacement) to the automated module link. Useful when changing WikiData might corrupt articles on other-language wikis (e.g. when the two wikis don't define the language with the same scope).
ELPname4
glottopedia
Glottopedia. Generates a reference which can be accessed via name="Glottopedia".
ietf
IETF language tag

Constructed languagesកែប្រែ

This template is appropriate to use for constructed languages. The following parameters can be used:

creator
name of language creator
created
year of first creation
setting
the use or setting for the language
posteriori
natural-language sources
Using these parameters, or setting familycolor=Conlang, automatically sets the coloured bars of the infobox to
black
background with white fonts, and removes the states and region parameters from use (nation is also disabled). If the iso2 parameter is left undefined, it is treated as being iso2=art. For conlangs, the family or famn parameters are used to describe the hierarchy of purpose of the language, whereas posteriori is used to describe the a posteriori sources on which the conlang draws.

Maps and imagesកែប្រែ

You should not put large images at the top of the language template: they just make it very messy. You can place a small image at the top of the template using the following parameters:

image
image at top of info box. Use format "image name.png", without "File:/Image:" or brackets.
imagesize
override default image size (currently 200px). Use units ("123px", "12em")
imagealt
alt text for the image
imagecaption
caption to appear under the image
imageheader
brief header for the image ('logo', 'map', 'script', etc). This is placed in the left-hand column, and so needs to be short.

If you have a larger image or two, such as a map, you can place them at the bottom of the template, spanning both columns, with the following parameter:

map
image at bottom of info box. Use format "image name.png", without "File:/Image:" or brackets.
mapsize
override default map size (currently 220px). Use units ("123px", "12em"). Affects both maps.
mapalt
alt text for the map
mapcaption
caption to appear under map
map2
a second map
mapalt2
alt text for the second map
mapcaption2
caption to appear under both maps

The usual image markup applies for both images. Alt text is for visually impaired readers, and the caption is for all readers; typically they should have little in common (see WP:ALT).

For languages spoken in smaller areas, where the location of the language can be reasonably approximated by a point on the map, then a pushpin map can be added:

coordinates
latitude and longitude; use {{coord}}
pushpin_map
The name of a location map as per Template:Location map (e.g. Indonesia or Russia). The coordinate fields (from |coordinates=) position a pushpin coordinate marker and label on the map automatically. To show multiple pushpin maps, provide a list of maps separated by #, e.g., California#USA
pushpin_image
(optional) Allows the use of an alternative map; the image must have the same edge coordinates as the location map template.
Equivalent to AlternativeMap parameter in Template:Location map.
pushpin_mapsize
(optional) Must be entered as only a number—do not use px. The default value is 250. Equivalent to width parameter in Template:Location map.
pushpin_map_alt
(optional) Alt text for pushpin map; used by screen readers, see WP:ALT. Equivalent to alt parameter in Template:Location map.
pushpin_map_caption
(optional) Fill out if a different caption from map_caption is desired. Equivalent to caption parameter in Template:Location map.
pushpin_label
(optional) The text of the label to display next to the identifying mark; a wikilink can be used. If not specified, the label will be the text assigned to the name parameter, and if the name parameter is not specified, the article title. (if |pushpin_label_position=none, no label is displayed).
Equivalent to label parameter in Template:Location map.
pushpin_label_position
(optional) The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin coordinate marker. Valid options are {left, right, top, bottom, none}. If this field is not specified, the default value is right.
Equivalent to position parameter in Template:Location map.

Footer noticeកែប្រែ

A notice or notices may be placed at the bottom of the infobox:

notice=ipa
places a notice about the Unicode fonts used for displaying IPA

Examplesកែប្រែ

Example 1កែប្រែ

English
ការបញ្ចេញសំឡេង/ˈɪŋɡlɪʃ/[១]
តំបន់(see below)
អ្នកនិយាយដើមកំណើត
Expression error: Unrecognized punctuation character "២".[២]
L2: 375 million and 750 million EFL[៣]
English alphabet (Latin script)
Manually coded English
ស្ថានភាពផ្លូវការ
ភាសាផ្លូវការនៅក្នុង
កូដភាសា
ISO 639-1en
ISO 639-2eng
ISO 639-3eng
ហ្គ្រតតូឡកstan1293
Linguasphere52-ABA
Anglospeak.svg
  Countries where English is the native language of the majority of the population
  Countries where English is an official but not primary language
អត្ថបទនេះមាននិមិត្តសញ្ញាសូរសព្ទ IPA ដោយគ្មានការគាំទ្រការបកប្រែត្រឹមត្រូវ អ្នកអាចឃើញសញ្ញាសួរ ប្រអប់ ឬនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងទៀតជំនួសឱ្យតួអក្សរយូនីកូដ សម្រាប់ការណែនាំណែនាំអំពីនិមិត្តសញ្ញា IPA សូមមើល ជំនួយ:IPA
{{Infobox language
| name = English
| pronunciation = {{IPAc-en|ˈ|ɪ|ŋ|ɡ|l|ɪ|ʃ}}<ref>[http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/dictionary/english_2 English Adjective] – Oxford Advanced Learner's Dictionary – Oxford University Press ©2010.</ref>
| region = (see [[#Geographical distribution|below]])
| speakers = 360 million
| date = 2010
| dateprefix = cited 
| ref = <ref name=NE>[[Nationalencyklopedin]] "Världens 100 största språk 2010" The World's 100 Largest Languages in 2010</ref>
| speakers2 = [[Second language|L2]]: 375 million and 750 million [[English as a foreign or second language|EFL]]<ref name=BritishCouncilEnglish>{{cite web |url=http://www.britishcouncil.org/learning-elt-future.pdf |title=Future of English|accessdate=24 August 2011 |publisher=The British Council}} (page 10)</ref>
| familycolor = Indo-European
| fam2 = [[Germanic languages|Germanic]]
| fam3 = [[West Germanic languages|West Germanic]]
| fam4 = [[Anglo-Frisian languages|Anglo–Frisian]]
| fam5 = [[Anglic languages|Anglic]]
| script = [[English alphabet]] ([[Latin script]])
| sign = [[Manually coded English]]
| nation = {{plainlist|
* [[List of countries where English is an official language#Sovereign states|54 countries]]
* [[List of countries where English is an official language#Non-sovereign entities|27 non-sovereign entities]]
* [[United Nations]]
* [[European Union]]
* [[Commonwealth of Nations]]
* [[Council of Europe]]
* [[International Olympic Committee|IOC]]
* [[NATO]]
* [[North American Free Trade Agreement|NAFTA]]
* [[Organization of American States|OAS]]
* [[Organisation for Economic Co-operation and Development|OECD]]
* [[Organisation of Islamic Cooperation|OIC]]
* [[Pacific Islands Forum|PIF]]
* [[UKUSA Agreement]]}}
| iso1 = en
| iso2 = eng
| iso3 = eng
| glotto = stan1293
| lingua = 52-ABA
| map = Anglospeak.svg
| mapcaption = {{legend|#0000ff|Countries where English is the native language of the majority of the population}} {{legend|#8ddada|Countries where English is an official but not primary language}}
| notice = IPA
}}

References in infobox

 1. English Adjective – Oxford Advanced Learner's Dictionary – Oxford University Press ©2010.
 2. Nationalencyklopedin "Världens 100 största språk 2010" The World's 100 Largest Languages in 2010
 3. Future of English. The British Council Retrieved on 24 August 2011 (page 10)

Example 2កែប្រែ

Persian
Fārsi
فارسی
Farsi.svg
Fārsi written in Persian (Nastaʿlīq script)
ការបញ្ចេញសំឡេង[fyɒːɾˈsiː]
ដើមកំណើតនៅ
អ្នកនិយាយដើមកំណើត
Expression error: Unrecognized punctuation character "២".
(110 million total speakers)
ទម្រង់ដើម
ទម្រង់ស្តង់ដារ
គ្រាមភាសា
ស្ថានភាពផ្លូវការ
ភាសាផ្លូវការនៅក្នុង
 អ៊ីរ៉ង់ (as Persian)
 អាហ្វហ្គានីស្ថាន (as Dari)
 តាជីគីស្ថាន (as Tajik)
គ្រប់គ្រងដោយ
កូដភាសា
ISO 639-1fa
ISO 639-2per (B)
fas (T)
ISO 639-3fas – លេខកូដរួមបញ្ចូល
លេខកូដបុគ្គល:
pes – Western Persian
prs – Dari language (Afghan Persian)
tgk – Tajiki
aiq – Aimaq dialect
bhh – Bukhori dialect
haz – Hazaragi dialect
jpr – Judeo-Persian
phv – Pahlavani
deh – Dehwari
jdt – Judeo-Tat
ttt – Caucasian Tat
ហ្គ្រតតូឡកfars1254  Farsic – Caucasian Tat
Linguasphere
58-AAC (Wider Persian)
 > 58-AAC-c (Central Persian)
Persian Language Location Map.svg
Areas with significant numbers of Persian speakers (including dialects)
Iran, Afghanistan and Tajikistan.svg
  Countries where Persian is an official language
អត្ថបទនេះមាននិមិត្តសញ្ញាសូរសព្ទ IPA ដោយគ្មានការគាំទ្រការបកប្រែត្រឹមត្រូវ អ្នកអាចឃើញសញ្ញាសួរ ប្រអប់ ឬនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងទៀតជំនួសឱ្យតួអក្សរយូនីកូដ សម្រាប់ការណែនាំណែនាំអំពីនិមិត្តសញ្ញា IPA សូមមើល ជំនួយ:IPA
{{Infobox language
| name       = Persian
| altname     = Fārsi
| nativename    = {{lang|fa|فارسی}}
| image      = Farsi.svg
| imagesize    = 100px
| imagecaption   = ''Fārsi'' written in Persian ([[Nastaʿlīq script]])
| pronunciation  = {{IPA-fa|fyɒːɾˈsiː|}}
| states      = {{hlist|style=line-height:1.3em;
 | [[Languages of Iran|Iran]]
 | [[Languages of Afghanistan|Afghanistan]] (as [[Dari language|Dari]])
 | [[Languages of Tajikistan|Tajikistan]] (as [[Tajik language|Tajik]])
 | [[Languages of Uzbekistan|Uzbekistan]] (as Tajik)
 | [[Languages of Iraq|Iraq]]
 | [[Languages of Russia|Russia]]
 }}
| speakers     = 45 million (2007) – 60 million
| date       = 2009
| ref       =
| speakers2    = (110 million total speakers)
| familycolor   = Indo-European
| fam2       = [[Indo-Iranian languages|Indo-Iranian]]
| fam3       = [[Iranian languages|Iranian]]
| fam4       = [[Western Iranian languages|Western Iranian]]
| fam5       = Southwestern Iranian
| ancestor     = [[Old Persian]]
| ancestor2    = [[Middle Persian]]
| stand1      = [[Western Persian]]
| stand2      = [[Dari language|Dari]]
| stand3      = [[Tajik language|Tajik]]
| listclass    = hlist
| dia1       = [[Western Persian]]
| dia2       = [[Dari language|Dari]]
| dia3       = [[Tajik language|Central Asian Persian (Tajik)]]
| dia4       = [[Bukhori dialect|Bukhori]]
| dia5       = [[Pahlavani dialect|Pahlavani]]
| dia6       = [[Hazaragi dialect|Hazaragi]]
| dia7       = [[Aimaq dialect|Aimaq]]
| dia8       = [[Judeo-Persian]]
| dia9       = [[Dehwari dialect|Dehwari]]
| dia10      = [[Judeo-Tat]]
| dia11      = [[Tat language (Caucasus)|Caucasian Tat]]
| dia12      = [[Armeno-Tat]]
| script      = {{startplainlist|class=nowrap}}
* [[Persian alphabet]] ([[Iran]] and [[Afghanistan]])
* [[Tajik alphabet]] ([[Tajikistan]])
* {{hlist |[[Hebrew alphabet|Hebrew]] | [[Persian Braille]]}}
{{endplainlist}}
| nation      = {{IRN}} (as Persian)<br />{{AFG}} (as [[Dari language|Dari]])<br />{{TJK}} (as [[Tajik language|Tajik]])
| agency      = {{longlink|[[Academy of Persian Language and Literature]] ([[Iran]])}}
| iso1       = fa
| iso2b      = per
| iso2t      = fas
| iso3       = fas
| lc1       = pes
| ld1       = [[Western Persian]]
| lc2       = prs
| ld2       = [[Dari language]] (Afghan Persian)
| lc3       = tgk
| ld3       = [[Tajik language|Tajiki]]<!--This and the following codes aren't part of the macrolanguage per SIL-->
| lc4       = aiq
| ld4       = [[Aimaq dialect]]
| lc5       = bhh
| ld5       = [[Bukhori dialect]]
| lc7       = haz
| ld7       = [[Hazaragi dialect]]
| lc8       = jpr
| ld8       = [[Judeo-Persian]]
| lc9       = phv
| ld9       = [[Pahlavani language|Pahlavani]]
| lc10       = deh
| ld10       = [[Dehwari language|Dehwari]]
| lc11       = jdt
| ld11       = [[Judeo-Tat]]
| lc12       = ttt
| ld12       = [[Tat language (Caucasus)|Caucasian Tat]]
| glotto      = fars1254
| glottoname    = Farsic – Caucasian Tat
| lingua      = {{longitem|58-AAC (Wider Persian)<br />{{nowrap| > 58-AAC-c (Central Persian)}}}}
| map       = Persian Language Location Map.svg{{!}}border
| mapcaption    = Areas with significant numbers of Persian speakers (including dialects)
| map2       = Iran, Afghanistan and Tajikistan.svg{{!}}border
| mapcaption2   = {{legend|red|Countries where Persian is an official language}}
| notice      = IPA
}}

References in infobox

Error-tracking categoriesកែប្រែ

With 8,000 articles, manual review is insufficient. The following automating tracking categories should catch some of the more common errors. They also produce lists of articles that should be reviewed occasionally, because they lack population data or the data is dated.

ISO support
Speaker and date issues
Classification
Other

Sub-templatesកែប្រែ

 1. Template:Infobox language/codelist
 2. Template:Infobox language/family-color
 3. Template:Infobox language/genetic
 4. Template:Infobox language/linguistlist
 5. Template:Infobox language/ref
 6. Template:Infobox language/quilt

See alsoកែប្រែ

TemplateDataកែប្រែ