{{មិនមែនភាសាខ្មែរ-ផ្នែក/doc}} នឹងចាត់ថ្នាក់ផ្នែកបានស្លាកនៃអត្ថបទទៅក្នុង Category:Wikipedia articles needing translation

បម្រើបម្រាស់

កែប្រែ

{{មិនមែនភាសាខ្មែរ-ផ្នែក|language|category=}}

  • ភាសា: (តាមជម្រើស) ភាសាដែលទាមទារបំណកប្រែ (ឧ "ភាសាបារាំង" ឬ "ភាសាព័រទុយកាល់")។ បើសិនជាបានដកចេញ នោះវានឹងគិតថាភាសាគឺមិនដឹង។
  • ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម: ដាក់ទំព័រចូលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមជាក់លាក់។ ប្រសិនជាទទេ ឬបានដកចេញ ទំព័រនោះត្រូវបានដាក់ក្នុង Category:Wikipedia articles needing translation។ ដើម្បីចៀសវាងពីដាក់ទំព័រចូលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម ប្រើ |category=noវិញ។

ដាក់ទំព័រគំរូនេះនៅលើខាងលើនៃផ្នែកដែលទាមទារបំណកប្រែ។ តាមវិធីនោះ វាមិនផ្ដល់យោបល់អ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ដទៃថាអត្ថបទអាចនឹងត្រូវលុបចេញ ខណៈផ្នែកតែមួយដោយឡែកត្រូវការបកប្រែ។

ប្រសិនភាសាមួយត្រូវបានស្គាល់ថាមានសមត្ថភាពនៃបំណកប្រែដោយគូកលបកប្រែ តំណមួយនឹងត្រូវបានបន្ថែមជាមួយវាក្នុងទំព័រដែលឆ្លងទំព័រគំរូ។