នេះ​គឺ​ជា​ទំព័រ​គំរូ ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​សម្រាប់​ការ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​ចំពោះ អត្ថបទ​នានា​ទាក់​ទង​នឹង​កុំព្យូទ័រ ឬ ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ

ការ​ប្រើប្រាស់ កែប្រែ

{{Infobox OS
| name          = 
| logo          = 
| screenshot       = 
| caption        = 
| developer       = 
| family         = 
| working_state     = 
| source_model      = 
| released        = 
| latest_release_version = 
| latest_release_date  = 
| latest_preview_version = 
| latest_preview_date  = 
| frequently_updated   = 
| marketing_target    = 
| language        = 
| prog_language     =
| updatemodel      = 
| package_manager    = 
| supported_platforms  = 
| kernel_type      = 
| userland        = 
| ui           = 
| license        = 
| preceded_by      = 
| succeeded_by      = 
| website        = 
}}

ឧទាហរណ៍ កែប្រែ

moonOS
រូប​តំណាង moonOS
ក្រុម​ហ៊ុន / អ្នក​អភិវឌ្ឍធីម ច័ន្ទ ឬទ្ធី
គ្រួសារ OSUbuntu
ស្ថានភាព​ការ​ងារដំណើរ​ការ
ការ​ចេញ​ផ្សាយ​ដំបូងចុង​ឆ្នាំ ២០០៨
ការ​ចេញ​ចុង​ក្រោយ4.0 / January 2011, 01 (01-01-2011)
វិធី​អាប់​ដេតAPT
ប្រព័ន្ធ​កញ្ចប់​កម្មវិធីdpkg
រូប​រាង​បង្ហាញ​លំនាំ​ដើមGNOME
គេហទំព័រ​ផ្លូវ​ការmoonos.org
{{Infobox OS
| name          = moonOS
| logo          = [[ឯកសារ:Moonos-logo.png|256px|រូប​តំណាង moonOS]]
| caption        = រូប​តំណាង moonOS
| website        = {{URL|moonos.org}}
| developer       = ធីម ច័ន្ទ ឬទ្ធី
| family         = [[Ubuntu]]
| released        = ចុង​ឆ្នាំ ២០០៨
| frequently updated   = yes
| latest release version = 4.0
| latest release date  = {{release date|01|01|2011}}
| ui           = [[GNOME]]
| updatemodel      = [[Advanced Packaging Tool|APT]]
| package manager    = [[dpkg]]
| working state     = ដំណើរ​ការ
}}

See also កែប្រែ