ប្រទេស​គឺជា​តំបន់ដែលមានភាពរួបរួមកិច្ចការនយោបាយតែមួយ។នេះក៏ជាតំបន់ដែលមានរដ្ឋាភិបាលតែមួយ​និង​មានសិទិ្ធអំណាចគ្រប់គ្រងទីកដី។

បណ្តាប្រភេទកែប្រែ

រដ្ឋកែប្រែ

ជាតិកែប្រែ

សហភាពកែប្រែ

ជាតិ, ប្រទេស និង រដ្ឋ ៖ ការប្រៀបធៀបមួយកែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ

ឯកសារបង្អែកកែប្រែ

បណ្តាខ្សែភ្ជាប់ក្រៅកែប្រែ

http://en.wikipedia.org/wiki/Countries

នៅប្រទេសមួយបានមានប្រជាជនភាសា​និង​សាសន៏ផ្សេងៗ​ដូចនៅប្រទេសឥណ្ឌា។ នៅខេមរភាសាកែប្រែពាក្យ​ស្រុកដូច​ប្រទេស​ប៉ុន្តែ​ពាក្យនោះ​គឺជា​តំបន់នៅក្នុងប្រេទស។​

ការបែងចែកកែប្រែ

មានការបែងចែកច្រើននៅប្រទេសទាំងអស់​ដូចជា