បើកបញ្ជីមេ

ប្រភេទត្រីទឹកសាបនៅកម្ពុជា

ប្រភេទត្រីទឹកសាបនៅកម្ពុជា កម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលសំបូរត្រីទឹកសាប ដោយសារមានប្រព័ន្ធទំនាបលិចទឹកជាប្រចាំនៅ តាមបណ្តោយដងទន្លេមេគង្គ ជុំវិញបឹងទន្លេសាប ដងទន្លេសាប និងទំនាបខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញ ។ ប្រទេសកម្ពុជា មានត្រីទឹកសាបប្រមាណជាង ៥០០ប្រភេទ ។

មើលផងដែរកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ