​​ កែវផុស្សរាគ ផុស្សរាគ (អង់គ្លេស: Topaz ) គឺ ឈ្មោះត្បូងមានតម្លៃមួយប្រភេទ : ត្បូងផុស្សរាគ ។. ៚

ផុស្សរាគ.

កំណត់កែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ