ព្រះនាងពិនសុវណ្ណ រជ្ជកាល (ព្រះកេតុមាលា) បានបុត្រអង្គព្រហ្មជាបុត្រីទីពីរមាននាមដូចកូននាងពៅដែរ ប៉ុន្តែជាព្រះអង្គម្ចាស់តែមួយទេមើលទៅ។ ព្រះទេវង្សកុមារ រឺ ទេវង្ស (មិនមែនជាបងប្អូនម្តាយតែមួយជាមួយអង្គព្រហ្មទេ) ជាបុត្រច្បង ឯអង្គព្រហ្មជាបុត្រទីពីរ បើតាមពង្សាវតារ​សម្ដេច​វាំង​ជួន​បាន​បញ្ជាក់​ថា​ ​ព្រះ​កេតុមាលា​ ​និង​ព្រះ​នាង​ពិន​សុវណ្ណ​បាន​បុត្រ​ច្បង​មួយ​ឈ្មោះ​ ​ទេវង្សកុមារ​ ​អង្គ​ព្រហ្ម​ជា​បុត្រ​ទី​ពីរ​។

ពិនសុវណ្ណ
ព្រះនាង
រជ្ជកាលរជ្ជកាលព្រះកេតុមាលា
ស្វាមី/មហេសីអរិដ្ឋពលពាហនោ
បុត្រទេវង្ស អង្គព្រហ្ម
សន្តតិវង្សព្រះទេវង្សអស្ចារ្យ
សុគតមហានគរធំ