ក្រុងពិមាឃ ជារាជធានីនៃអាណាចក្រខ្មែរ សម័យអង្គរ ដែលស្ថិតនៅខាងជើងនៃប្រទេសខ្មែរ ត្រង់ ប្រាសាទពិមាឃ ស្រុកពិមាឃ ខេត្តនគររាជ។ បច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅឯប្រទេសថៃ(សៀម)។

ទីតាំងនៃរាជធានីពិមាឃ