ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភាសាថៃ"

No edit summary
== គ្រាមភាសា​ និង ភាសា ==
:: "លក្ខណៈជាផ្លូវការណ៍នៃភាសាថៃ" ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ថៃ ឬ សៀម នៅក្នុងប្រទេសថៃ ហើយមានមនុស្សជាង ២០ លាននាក់
និយាយភាសាថៃ រួមទាំងថៃបាងកក (ទោះបីជាងយ៉ាងណាវាក៏ត្រូវបានគិតថា មានភាពដាច់ដោយឡែកពី គ្រាមភាសា។[[​ ថៃ កូរ៉ាតថៃគោរាជ]]
មានមនុស្សនិយាយភាសានេះប្រហែល ៤០០,០០០​(១៩៨៤) នៅ [[ណាកន រ៉ាត់ឆាស៊ីម៉ានគររាជសីមា]] ជាការគ្រប់គ្រងនៃកន្លែងភាសារវាងបណ្តា
ភាសា ថៃកណ្តាល និង [[ឥសានឦសាន]] ដែលជាគ្រាមភាសាមានទំនាក់ទំនងគ្នា ហើយប្រហែលជាត្រូវបានគេគិតថានឹងអាចក្លាយជា
ភាសាមួយផ្សេងទៀត។មនុស្សភាគច្រើន រស់នៅតំបន់ ឥសាន នៃប្រទេសថៃ និយាយគ្រាមភាសារបស់ភាសាឡាវ ដែលពិតជាមាន
ឥទ្ឋិពលចំពោះគ្រាមភាសាថៃកណ្តាលទៅវិញ។
ការបន្ថែមទៅលើភាសាផ្លូវការណ៍ថៃ នោះគឺប្រទេសថៃជាម្វាស់ផ្ទះដែលមានទំនាក់ទំនងនឹង [[ភាសា តៃភាសាតៃ]] រួមមាន :
*
 
២៨៧៤៤

កំណែប្រែ