ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សុខភាព"

 
===៥-ពាក្យស្លោកផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការថែទាំសុខភាព===
*សុខភាពជាមាសប្រាក់ (សុភាសិតសកល)​
-
*ការរស់នូវដោយមានអនាម័យនាំមកនូវសេចក្តីសុខ​ (ពុទ្ធោវាទ)
សុខភាពជាមាសប្រាក់ (សុភាសិតសកល)​
*បុគ្គលគប្បីចង់បាននូវការមិនមានរោគ ដែលជាលាភយ៉ាងក្រៃលែង​ (ពុទ្ធោវាទ)​
-
ការរស់នូវដោយមានអនាម័យនាំមកនូវសេចក្តីសុខ​ (ពុទ្ធោវាទ)
-
បុគ្គលគប្បីចង់បាននូវការមិនមានរោគ ដែលជាលាភយ៉ាងក្រៃលែង​ (ពុទ្ធោវាទ)​
៩៤៦៩

កំណែប្រែ