ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អាំងតេក្រាលត្រីកោណមាត្រ"

[[pl:Sinus i cosinus całkowy]]
[[pt:Integral trigonométrica]]
[[ru:ТригонометрическиеИнтегральные интегральныетригонометрические функции]]
[[fi:Trigonometriset integraalit]]
[[zh:三角积分]]
៧៨២៧

កំណែប្រែ