អាំងតេក្រាលត្រីកោណមាត្រ

ក្នុងគណិតវិទ្យា អាំងតេក្រាលត្រីកោណមាត្រ(trigonometric integrals) គឺជាគ្រួសារនៃអាំងតេក្រាលដែលទាក់ទងនឹងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ។ អាំងតេក្រាលត្រីកោណមាត្រគ្រឹះមួយចំនួន ត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងតារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

Si(x) (ក្រហម) and Ci(x) (ខៀវ)

អាំងតេក្រាលស៊ីនុសកែប្រែ

និយមន័យអាំតេក្រាលស៊ីនុសផ្សេងគ្នា គឺ

 
 

  គឺជាព្រីមីទីវនៃ  ដែលសូន្យចំពោះ  

  គឺជាព្រីមីទីវនៃ  ដែលសូន្យចំពោះ  

យើងបាន

 

ចំនាំ ៖   គឺជាអនុគមន៍ស៊ីនុសកាឌីណាល់(sinc function) ហើយនិង អនុគមន៍បេស៊ែលស្វែរទីសូន្យ(the zeroth spherical Bessel function) ។

អាំងតេក្រាលកូស៊ីនុសកែប្រែ

និយមន័យអាំតេក្រាលកូស៊ីនុសផ្សេងគ្នា គឺ

 
 
 

  គឺជាព្រីមីទីវនៃ   ដែលសូន្យចំពោះ  

យើងបាន

 
 

អាំងតេក្រាលស៊ីនុសអ៊ីពែបូលីកកែប្រែ

អាំងតេក្រាស៊ីនុសអ៊ីពែបូលីក:

 

អាំងតេក្រាលកូស៊ីនុសអ៊ីពែបូលីកកែប្រែ

អាំងតេក្រាលកូស៊ីនុសអ៊ីពែបូលីក:

 

ដែល   គឺជាចំនួនថេរអឺលែរ-ម៉ាសឆេរ៉ូនី(Euler-Mascheroni constant)​ ។

ពន្លាតកែប្រែ

ពន្លាតជាច្រើនអាចត្រូវគេប្រើ ដើម្បីកំនត់តំលៃនៃអាំងតេក្រាលត្រីកោណមាត្រ ដោយផ្អែកលើតំលៃអាគុយម៉ង់ ។

ស៊េរីអាស៊ីមតូត (ចំពោះអាគុយម៉ង់ធំ)កែប្រែ

 
 

ស៊េរីនេះគឺមិនទាល់(divergent) បើទោះបីជាអាចត្រូវគេប្រើ សំរាប់ប៉ាន់ស្មានតំលៃពិតប្រាកដត្រង់  

ស៊េរីទាល់(Convergent series)កែប្រែ

 
 

ស៊េរីទាំងនេះទាល់ត្រង់គ្រប់   បើទោះបីចំពោះ​   ការកំនត់តំលៃគឺយឺត និងមិនត្រឹមត្រូវ​ បើនៅគ្រប់ចំនុចទាំងអស់។

ទំនាក់ទំនងជាមួយអាំងតេក្រាលអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលនៃអាគុយម៉ង់និម្មិតកែប្រែ

អនុគមន៍   គឺត្រូវបានគេហៅថា អាំងតេក្រាលអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ។ វាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និតនឹង Si និង Ci:

 

ដោយ អនុគមន៍ដែលទាក់ទងនីមួយៗគឺជាវិភាគ លើកលែងតែផ្នែកដែលត្រូវគេកាត់ត្រង់តំលៃអវិជ្ជមាននៃអាគុយម៉ង់ ផ្ទៃនៃសុពលភាពនៃទំនាក់ទំនង គឺអាចមានដល់   ។ (ក្រៅពីតំលៃនេះ តួបន្ថែមដែលជាកត្តាអាំងតេក្រាលនៃ   លេចចេញក្នុងកន្សោម)។