ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អង់រី បិកកឺរ៉ែល"

<blockquote>One wraps a Lumière photographic plate with a bromide emulsion in two sheets of very thick black paper, such that the plate does not become clouded upon being exposed to the sun for a day. One places on the sheet of paper, on the outside, a slab of the phosphorescent substance, and one exposes the whole to the sun for several hours. When one then develops the photographic plate, one recognizes that the silhouette of the phosphorescent substance appears in black on the negative. If one places between the phosphorescent substance and the paper a piece of money or a metal screen pierced with a cut-out design, one sees the image of these objects appear on the negative. … One must conclude from these experiments that the phosphorescent substance in question emits rays which pass through the opaque paper and reduces silver salts.<ref>{{cite journal|author=Henri Becquerel|title =Sur les radiations émises par phosphorescence|journal=Comptes Rendus |volume = 122| pages = 420–421|year=1896|url=http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30780/f422.chemindefer}}</ref><ref>''Comptes Rendus'' 122, 420 (1896), [http://web.lemoyne.edu/~giunta/becquerel.html translated by Carmen Giunta]. Accessed 10 September 2006.</ref></blockquote>
 
ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩០៣ គាត់​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ណូបែល​រូបវិទ្យា​រួម​គ្នា ជា​មួយ ព្យែរ គុយរី និង ម៉ារី គុយរី ចំពោះស្នាដៃ​របស់​គាត់​​ក្នុង​របក​គំហើញ​នៃ​វិទ្យុសកម្ម​។
In 1903, he shared the [[Nobel Prize in Physics]] with [[Pierre Curie|Pierre]] and [[Marie Curie]] "in recognition of the extraordinary services he has rendered by his discovery of spontaneous radioactivity".
 
==ការ​ផ្ដល់​កិត្តិយស​ និង រង្វាន់==
៥៥៣

កំណែប្រែ