សម្រង់​ពី​ព្រះ​ត្រៃបិដកកែប្រែ

ឯកសារ​យោងកែប្រែ

  1. ព្រះ​ត្រៃបិដក > សុត្តន្តបិដក > ខុទ្ទកនិកាយ > ពុទ្ធវង្ស (សៀវភៅ​លេខ ៧៧ ទំព័រ​ទី ១ ដល់ ២៣៨)