ព្រះត្រៃបិដក ភាសាខ្មែរ

គម្ពីរព្រះត្រៃបិដក ភាសាខ្មែរ មានចំនួន ១១០ ក្បាល ឬ ១១០ ភាគ។ គម្ពីរព្រះត្រៃបិដក ចែកចេញជា ៣ ផ្នែកគឺ :

១- វិនយបិដក (បិដកលេខ ១ ដល់លេខ ១៣)

២- សុតន្តបិដក (បិដកលេខ ១៤ ដល់លេខ ៧៧)

៣- អភិធម្មបិដក (បិដកលេខ ៧៨ ដល់លេខ ១១០)

វិនយបិដក

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៣

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៤

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៥

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៦

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៧

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៨

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៩

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១១

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១៣

សុត្តន្តបិដក

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១៤

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១៥

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១៦

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១៧

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១៨

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១៩

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២០

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២១

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២២

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២៣

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២៤

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២៥

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២៦

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២៧

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២៨

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២៩

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៣០

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៣១

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៣២

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៣៣

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៣៤

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៣៥

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៣៦

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៣៧

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៣៨

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៣៩

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៤០

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៤១

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៤២

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៤៣

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៤៤

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៤៥

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៤៦

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៤៧

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៤៨

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៤៩

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៥០

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៥១

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៥២

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៥៣

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៥៤

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៥៥

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៥៦

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៥៧

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៥៨

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៥៩

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៦០

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៦១

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៦២

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៦៣

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៦៤

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៦៥

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៦៦

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៦៧

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៦៨

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៦៩

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៧០

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៧១

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៧២

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៧៣

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៧៤

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៧៥

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៧៦

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៧៧

អភិធម្មបិដក

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៧៨

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៧៩

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៨០

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៨១

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៨២

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៨៣

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៨៤

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៨៥

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៨៦

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៨៧

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៨៨

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៨៩

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៩០

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៩១

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៩២

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៩៣

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៩៤

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៩៥

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៩៦

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៩៧

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៩៨

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៩៩

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០០

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០១

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០២

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០៣

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០៤

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០៥

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០៦

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០៧

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០៨

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១០៩

ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១១០