ព្រះរាមេសួរ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ព្រះ​ចៅ រាមេសូរ)

ព្រះ​ចៅ រាមេសូរ(ថៃ: สมเด็จพระราเมศวร) គឺជា ក្សត្រទី២ របស់អាណាចក្រអយុធ្យា.[១][២]

ព្រះ​ចៅ រាមេសូរ
สมเด็จพระราเมศวร
ព្រះមហាក្សត្រនៃរាជអាណាចក្រអយុធ្យា

រជ្ជកាល ១៩៣១ - ១៩៣៨
អង្គមុន ព្រះ​ចៅឧទង
អង្គក្រោយ ឃុនទ្រង់ព្រះឥន្ទ
ព្រះនាមពេញ
ព្រះចៅ រាមេសូរ ក្រុងស្រីអយុធ្យា
បិតា ព្រះ​ចៅឧទង


កំណត់កែប្រែ

  1. นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย, หน้า 53
  2. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), หน้า 38
យសស័ក្ដិខ្មែរ
មុនដោយ
ព្រះ​ចៅឧទង
ព្រះមហាក្សត្រ-អាណាចក្រអយុធ្យា
គ.ស.សតវត្សទី១៤
តដោយ
ឃុនទ្រង់ព្រះឥន្ទ