ភាសាខ្មែរក្រវាញ

ភាសាខ្មែរក្រវាញ (អាចហៅថា ​ភាសាខ្មែរខាងលិចភាសាខ្មែរច័ន្ទបុរី) គឺជាគ្រាមភាសាដែលត្រូវបាននិយាយដៅយជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងជួរភ្នំក្រវាញ

ភាសាខ្មែរក្រវាញ
ដើមកំណើតនៅប្រទេសកម្ពុជា
ប្រទេសថៃ
តំបន់ជួរភ្នំក្រវាញ
អូស្ត្រូអាស៊ី
កូដភាសា
ISO 639-3
khm-car
ហ្គ្រតតូឡកNone

References កែប្រែ