ក្រុម​ភាសា​ថៃកៈដៃ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ភាសាតៃ)

ក្រុម​ភាសា​ថៃកៈដៃ គឺជាក្រុមភាសារបស់ភាសាសំនៀងដែលមាននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោក, ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន និងភាគឦសានរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា​ ភាសា​ទាំង​នោះ​រួម​មាន​ភាសា​ថៃ និងភាសា​ឡាវ ជា​ភាសា​ជាតិ​របស់​ប្រទេស​ថៃ និង​ឡាវ​រៀង​ខ្លួន[១] ប្រជាជន​ប្រមាណ ៩៣ ​លាន​នាក់​និយាយ​ភាសាក្រុម​ភាសា​ថៃកៈដៃក្នុង​នោះ ៦០% និយាយ​ភាសា​ថៃ។[២] ជាតិពន្ធុវិទ្យារាយបញ្ជី ៩៥ ភាសាក្នុងគ្រួសារ ដោយ ៧២ ភាសាទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងសាខាតៃ[៣]

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. Diller, Anthony, Jerry Edmondson, Yongxian Luo. (2008). The Tai–Kadai Languages. London [etc.]: Routledge. ISBN 978-0-7007-1457-5
  2. Taikadai (in en) www.languagesgulper.com
  3. Ethnologue Tai–Kadai family tree