មហាវិថីម៉ៅសេទុង

មហាវិថីម៉ៅសេទុង Mao Tse Toung Boulevard (245)​គឺជាមហាវិថីដែលគិតចាប់ពី មហាវិថីព្រះនរោត្តម កែងនឹង វិថីសុធារស ទៅដល់ ស្ពានអាកាសតិចណូ កែងនឹង មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី