វិថីសុធារស គឺជាវិថីដែលគិតចាប់ពី មហាវិថីម៉ៅសេទុង កែង មហាវិថីព្រះនរោត្តម ទៅដល់ វិថីគន្ធបុផ្ផា ខាងជើង វត្តបុទម