ទំព័រគំរូ:Infobox monarchInfoboxmnarchInfobo

ព្រះនាងមហេន្ទ្រទេវី ទ្រង់ជាមហេសីនៃព្រះបាទមហេន្ទ្រវម៌្មទី២ ដែលមានបុត្រាពីរអង្គគឺ ជយវម៌្មទី៥ និង រាជេន្ទ្រវម៌្មទី២។ បុត្ររបស់ទ្រង់បានសោយរាជ្យបន្តបន្ទាប់គ្នានៅតំបន់សៀមរាប-អង្គរ។ ព្រះនាងមានព្រះភាតាបង្កើត យឝោវម៌្មទី១ និង ព្រះភិគនេយ្យបិតាតែមួយជាមួយ ជយទេវីទី២