ជយទេវី (អង្គរ)

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ជយទេវីទី២)

ព្រះនាងជយទេវី រជ្ជកាល (គ.ស ៩២៨-៩៤១) ទ្រង់ជាព្រះភគិនេយ្យាបិតាតែមួយជាមួយ ព្រះបាទយឝោវម៌្មទី១ ព្រះនាងមហេន្ទ្រទេវីដែលត្រូវជាមាតានៃព្រះបាទជយវម៌្មទី៤។ ព្រះនាង ទ្រង់ក៏ជាមហេសីនៃព្រះបាទជយវម៌្មទី៤ ហើយប្រសូតបានព្រះរាជបុត្រមួយព្រះអង្គគឺ ព្រះបាទហឝ៌វម៌្មទី២។ ទ្រង់បើរាប់តាមពង្សាវតារទ្រង់គឺព្រះអនុជនៃព្រះបាទយឝោវម៌្មទី១។

ជយទេវី
រជ្ជកាល៩២៨-៩៤១
រាជ្យមុនមិនស្គាល់
រាជ្យបន្តមិនស្គាល់
ស្វាមី/មហេសីជយវម៌្មទី៤
បុត្រហឝ៌វម៌្មទី២
បិតាឥន្ទ្រវម៌្មទី១
មាតាមិនស្គាល់
គោរម្យងារសំរាប់រាជ្យ
មុនដោយ
មិនស្គាល់
ចក្រវរ្តិនីនៃកម្វុជទេឝ
៩២៨–៩៤១
តដោយ
មិនស្គាល់