មូលបណ្ណាសកៈ

ព្រះត្រ័យបិដក > សុត្តន្តបិដក > មជ្ឈិមនិកាយ > មូលបណ្ណាសកៈ

មូលបណ្ណាសកៈ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ៥០ ក្នុងវគ្គទាំង ៥ គឺ ៖

  1. មូលបរិយាយវគ្គ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ១០ សូត្រ
  2. សីហនាទវគ្គ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ១០ សូត្រ
  3. ឱបម្មវគ្គ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ១០ សូត្រ
  4. មហាយមកវគ្គ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ១០ សូត្រ
  5. ចូឡយមកវគ្គ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ១០ សូត្រ