រូបវិទូ គឺជាអ្នក​វិទ្យា​សា​ស្រ្ត ដែលសិក្សាតែអំពីរូបវិទ្យា។ រូបវិទូនឹងធ្វើការជាគ្រូបង្រៀន ឫជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ ឬអាចធ្វើការនៅមន្ទីរពិសោធន៍សម្រាប់ឧស្សាហកម្មដទៃទៀត។ ក្រុមមួយចំនួននៃរូបវិទូអនុវត្តចំនេះដឹងដែលបានសិក្សា សម្រាប់ប្រើនៅក្នុងសាស្ត្រផ្សេងទៀត ឧទាហរណ៍ជា៖ សេដ្ឋកិច្ច អំពីការគណនានិងហិរញ្ញវត្ថុ