សង្កាត់ ជាដែនរដ្ឋបាលចំណុះអោយ ក្រុង មានភារកិច្ច និងតួនាទីនៃការបំពេញការងារស្មើ ឃុំ ហើយមានភូមិ ចំណុះអោយដែលជាកិច្ចការងារមូលដ្ឋាន។yor