សង្កាត់ចុងឃ្នៀស

សង្កាត់ចុងឃ្នៀស (អង់គ្លេសChong Khnies) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប មាន ៧ភូមិ ÷

សង្កាត់ចុងឃ្នៀស
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៧១០០៧០១ ភូមិទី១ Phum Ti Muoy
១៧១០០៧០២ ភូមិទី២ Phum Ti Pir
១៧១០០៧០៣ ភូមិទី៣ Phum Ti Bei
១៧១០០៧០៤ ភូមិទី៤ Phum Ti Buon
១៧១០០៧០៥ ភូមិទី៥ Phum Ti Pram
១៧១០០៧០៦ ភូមិទី៦ Phum Ti Prammuoy
១៧១០០៧០៧ ភូមិទី៧ Phum Ti Prampir