សង្កាត់ទឹកវិល

សង្កាត់ទឹកវិល (អង់គ្លេស: Sangkat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប មាន ១០ភូមិ÷

សង្កាត់ទឹកវិល
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង ផ្សេងៗ
១៧១០១៣០១ ភូមិគោកដូង Kok Dong ប្តូរពី Kouk Doung ទៅ Kok Dong
១៧១០១៣០២ ភូមិសណ្ដាន់ Sandan
១៧១០១៣០៣ ភូមិជ្រៃ Chrey
១៧១០១៣០៤ ភូមិប្រយុទ្ធ Prayut
១៧១០១៣០៥ ភូមិបន្ទាយឈើ Banteay Chheu
១៧១០១៣០៦ ភូមិទឹកវិល Tuek Vil
១៧១០១៣០៧ ភូមិប្រីយ៍ចាស់ Prei Chas
១៧១០១៣០៨ ភូមិទឹកថ្លា Tuek Thla
១៧១០១៣០៩ ភូមិប្រីយ៍ថ្មី Prei Thmei
១៧១០១៣០ឫ១០ ភូមិជ័យ Chey