សង្កាត់នគរធំ (អង់គ្លេស: Nokor Thum Sangkat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប មាន ៦ភូមិ÷

សង្កាត់នគរធំ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង ផ្សេង
១៧១០០៥០១ ភូមិរហាល Rohal
១៧១០០៥០២ ភូមិស្រះស្រង់ខាងជើង Sras Srang Khang Cheung ប្តូរពី Srah Srang Khang Cheung ទៅ Sras Srang Khang Cheung
១៧១០០៥០៣ ភូមិស្រះស្រង់ខាងត្បូង Sras Srang khang Tbaung ប្តូរពី Srah Srang Khang Tboung ទៅ Sras Srang khang Tbaung
១៧១០០៥០៤ ភូមិក្រវ៉ាន់ Kravan
១៧១០០៥០៥ ភូមិអារក្សស្វាយ Arak Svay ប្តូរពី Areaks Svay ទៅ Arak Svay
១៧១០០៥០៦ ភូមិអញ្ចាញ Anhchanh