សង្កាត់បុស្បូវ

សង្កាត់បុស្បូវ (អង់គ្លេស: Bos Sbov Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មាន ៨ភូមិ÷

សង្កាត់បុស្បូវ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
២២០៤០២០១ ភូមិបុស្បូវ Bos Sbov Village
២២០៤០២០២ ភូមិក្រសាំង Krasang Village
២២០៤០២០៣ ភូមិភ្លង់ចាស់ កែឈ្មោះពី ភ្លង់ ទៅ ភ្លង់ចាស់ Phlong Chas Village
២២០៤០២០៤ ភូមិអូរព្រាល Ou Preal Village
២២០៤០២០៥ ភូមិត្របែក Trabaek Village
២២០៤០២០៦ ភូមិប្រាសាទ Prasat Village
២២០៤០២០៧ ភូមិពងទឹក Pong Tuek Village
២២០៤០២០៨ ភូមិភ្លង់ថ្មី Phlong Thmei Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃសង្កាត់បុស្បូវ

សង្កាត់បុស្បូវ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង
 West	ឃុំបេង ឃុំគោកខ្ពស់ ស្រុកបន្ទាយអំពិល
 South	ឃុំក្រសាំង ស្រុកចុងកាល់
 North	សង្កាត់សំរោង សង្កាត់បន្សាយរាក់ ក្រុងសំរោង