សង្កាត់សាលាកំរើក

សង្កាត់សាលាកំរើក (អង់គ្លេស: Sangkat Sala Kamreuk) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប មាន ៧ភូមិ÷

សង្កាត់សាលាកំរើក
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៦១០០៤០១ ភូមិវត្ដបូព៌ ប្តូរពី Vaot Bour ទៅ Wat Bo
១៦១០០៤០២ ភូមិវត្ដស្វាយ ប្តូរពី Voat Svay ទៅ Wat Svay
១៦១០០៤០៣ ភូមិវត្ដដំណាក់ ប្តូរពី Voat Damnak ទៅ Wat Damnak
១៦១០០៤០៤ ភូមិសាលាកំរើក ប្តូរពី Sala Kamraeuk ទៅ Sala Kamreuk
១៦១០០៤០៥ ភូមិជន្លង់ ប្តូរពី Chonlong ទៅ Chunlong
១៦១០០៤០៦ ភូមិតាវៀន Ta Vien
១៦១០០៤០៧ ភូមិត្រពាំងត្រែង Trapeang Treng