សង្កាត់សៀមរាប

សង្កាត់សៀមរាប (អង់គ្លេស Sangkat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប មាន ៨ភូមិ÷

សង្កាត់សៀមរាប
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៧១០០៩០១ ភូមិពោធិបន្ទាយជ័យ ប្តូរពី Voat Pou Banteay Chey ទៅ Pou Banteay Chey
១៧១០០៩០២ ភូមិភ្នំក្រោម ប្តូរពី Phnum Kraom ទៅ Phnom Krom
១៧១០០៩០៣ ភូមិប្រឡាយ Pralay
១៧១០០៩០៤ ភូមិកក្រាញ់ Kakranh
១៧១០០៩០៥ ភូមិក្រសាំងរលើង Krasang Roleung
១៧១០០៩០៦ ភូមិស្ពានជ្រាវ Spean Chreav
១៧១០០៩០៧ ភូមិអារញ្ញ Aranh
១៧១០០៩០៨ ភូមិត្រៀក Triek
  • សង្កាត់សៀមរាបមានប្រជាជន​ប្រមាណជាង ២០០០០ នាក់រស់នៅ។