សង្កាត់សំបួរ

សង្កាត់សំបួរ (អង់គ្លេស Sangkat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប មាន ភូមិ÷

សង្កាត់សំបួរ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៧១០០៨០១ ភូមិព្នៅ ប្តូរពី Pnov ទៅ Phnov
១៧១០០៨០២ ភូមិសំបួរ Sambuor
១៧១០០៨០៣ ភូមិវាល Veal
១៧១០០៨០៤ ភូមិជ្រៃ Chrey
១៧១០០៨០៥ ភូមិតាគង់ Ta Kong