សង្កាត់ស្វាយដង្គំ

សង្កាត់ស្វាយដង្គំ (អង់គ្លេស Sangkat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប មាន ១៤ភូមិ÷

សង្កាត់ស្វាយដង្គំ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៧១០០២០១ ភូមិភ្ញាជ័យ Phnhea Chey
១៧១០០២០២ ភូមិកន្ដ្រក ប្តូរពី Kantrak ទៅ Kantrork
១៧១០០២០៣ ភូមិគោកក្រសាំង ប្តូរពី Kouk Krasang ទៅ Kok
១៧១០០២០៤ ភូមិស្វាយព្រៃ ប្តូរពី ស្វាយព្រែ ទៅ ស្វាយព្រៃ
១៧១០០២០៥ ភូមិពោធិ៍បុស្ស ប្តូរពី Pou Bos ទៅ Bo Bos
១៧១០០២០៦ ភូមិថ្មី Thmei
១៧១០០២០៧ ភូមិស្វាយដង្គំ ប្តូរពី Svay Dankum ទៅ Svay Dangkum
១៧១០០២០៨ ភូមិសាលាកន្សែង ប្តូរពី Sala Kansaeng ទៅ Sala Kanseng
១៧១០០២០៩ ភូមិគ្រួស Kruos
១៧១០០២១០ ភូមិវិហារចិន Vihear Chen
១៧១០០២១១ ភូមិស្ទឹងថ្មី Stueng Thmei
១៧១០០២១២ ភូមិមណ្ឌល១ ប្តូរពី Mondol Muoy ទៅ Mondol 1
១៧១០០២១៣ ភូមិមណ្ឌល២ ប្តូរពី Mondol Pir ទៅ Mondol 2
១៧១០០២១៤ ភូមិតាភុល Ta Phul