សង្កាត់អំពិល

សង្កាត់អំពិល (អង់គ្លេស Sangkat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប មាន ភូមិ÷

សង្កាត់អំពិល
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៧១០១១០១ ភូមិគោកចាន់ Kouk Chan
១៧១០១១០២ ភូមិថ្នល់បាក់ Thnal Bak
១៧១០១១០៣ ភូមិត្នោត Tnaot
១៧១០១១០៤ ភូមិត្រពាំងរុន Trapeang Run
១៧១០១១០៥ ភូមិតាប៉ាង Ta Pang
១៧១០១១០៦ ភូមិព្រៃគុយ Prey Kuy
១៧១០១១០៧ ភូមិបង្កោង Bangkaong
១៧១០១១០៨ ភូមិគីរីមានន្ទ Kiri Meanon
១៧១០១១០៩ ភូមិបុស្សធំ Bos Thum
១៧១០១១១០ ភូមិត្រាចជ្រុំ Trach Chrum