សម្ព័ន្ធកូវ៉ាឡង់

សម្ព័ន្ធកូវ៉ាឡង់ (បារាំងliaison covalente, អង់គ្លេសcovalent bond) គឺជាសម្ព័ន្ធគីមីមួយដែលបណ្ដាលមកពីអាតូមពីរប្រើអេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់មួយគូឬច្រើនជាងនេះជាមួយគ្នា ធ្វើឲ្យទំនាញដែលរួមអាតូមជាម៉ូលេគុលបង្កើតឡើង។

និយមន័យដោយ IUPACកែប្រែ

«បរិវេណដែលមានដង់ស៊ីតេធៀបនៃអេឡិចត្រុងខ្ពស់រវាងណ្វៃយ៉ូ ដែលមានការប្រើអេឡិច្រុងជាមួយគ្នានិងបង្កើតទំនាញនិងចម្ងាយរវាងណ្វៃយ៉ូដែលជាអត្តសញ្ញាណតែមួយគត់។»

មើលផងដែរកែប្រែ