សម្ព័ន្ធគីមី

សម្ព័ន្ធគីមី (បារាំងliaison chimique), អង់គ្លេសchemical bond) គឺជាកំលាំងរបាងអាតូមឬក្រុមនៃអាតូមដើម្បីបង្កើតជាក្រុមដែលមានស្ថិរភាពនៅកម្រិតម៉ូលេគុល។

មើលផងដែរកែប្រែ